Unit 6 lớp 10 an excursion

     

Bài viết hướng dẫn phương pháp học và giải pháp giải bài bác tập của phần reading về chủ thể chuyến tham quan, một chủ điểm rất đáng quan chổ chính giữa trong lịch trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, kết cấu cần nhớ với tham khảo nhắc nhở giải bài tập dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Trường đoản cú vựng

picturesque (a) <,pikt∫ə"resk> rất đẹp như tranh vẽ wonder (n) <"wʌndə> kỳ quan liêu altitude (n) <"æltitju:d> độ dài excursion (n) chuyến tham quanpersuade (v) thuyết phục destination (n) <,desti"nei∫n> điểm đến chọn lựa

II. Cấu trúc cần lưu giữ ý

get someone’s permission : xin phép ai đó stay the night away from trang chủ : ở xa bên một đêm

III. Chỉ dẫn giải bài tập

1. Before you read

Work in pairs. Match the photos with the information below, và then tell each Other which of the places you would like to visit & give reasons.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 10 an excursion

(Làm câu hỏi từng đôi. Chép các hình với thông tin bên dưới, và tiếp nối nói mang đến nhau chỗ nào trong đầy đủ nơi nàv em muốn thăm và đến lý do.)

1.d (Thien Mu Pagoda) 2. B (Ha Long Bay)3.a (One-Pillar Pagoda) 4. C (Da Lat holiday resort)

I"d like to visit domain authority Lat because it"s a famous & beautiful holiday resort with the cool weather và picturesque sights. In this place you relax your mind in the peaceful and quiet atmosphere & you can feel comfortable with the world and forget all your sorrow và anxicly of the noisy life.

2. While you read:

Read the letter và then vị the tasks that follow. (Đọc lá thơ và kế tiếp làm bài bác tập theo sau.) Dưới đó là nội dung bài đọc:

Dear Minh,

I’m writing lớn tell you a piece of news. The first term is coming to và end soon & my school is going to lớn have some days off. On this occation, my class is visiting some caves near Hanoi as we had recently studied rock formations. Besides, many of us have never been inside a cave, so I supposed the trip will be very interesting.

At first, we wanted to travel to cố kỉnh pagoda because it is only over trăng tròn kilometers away, and we could go on a day excursion.

However, only today have we learnt that the caves near núm pagoda are closed until after Tet. So we are visiting the ones near Huong Pagoda instead. A night campfire on a two-day trip will be a great event in our schooldays! to make the trip cheap, we are bringing our own food and sharing buses with some other classes.

It is much warmer now. I believe we’re going to enjoy good weather with lots of sunshine.

The only problem I seem lớn have is getting my parents’s permission. They may not want to lớn let me stay the night away from home. I’ll try to lớn persuade them.

That’s all for now. Give my love khổng lồ your parents và sister.

Yours,

Lan.

Xem thêm: Luyện Tập Chương 2 Kim Loại, Giải Hóa 9 Bài 22 Luyện Tập Chương 2: Kim Loại

Task 1: Choose the best answer A. B. C or D to lớn complete each of the sentenees.

(Chọn câu trả lời đúng độc nhất A. B. C tốt D điền vào mỗi câu này.)

1. Lan wrote the letter to………………..

A. Inform Minh of her day off

B. Complain about her parents

C. Tell inh about the plan for her class trip (Kể đến Minh về planer của chuyến hành trình với lớp)

D. Talk about what she and her classmates will bởi at Huong Pagoda

-> Chọn câu trả lời C

2. The students decided khổng lồ go on an excursion because they wanted to………………

A. Understand their geography lessons better

B. Relax after work

C. Have a camfire

D. A and B (cả đáp án A và B)

-> Chọn giải đáp D

3. The students have changed their destination as…………………

A. It is impossible khổng lồ visit the caves near (vì họ thiết yếu đến du lịch thăm quan hang cồn ở gần)

B. It costs them a lot khổng lồ visit

C. They prefer Huong Pagoda to

D. Many of them have been to

-> Chọn câu trả lời A

Task 2: Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1.When are Lan and her classmates going on a trip?

They"re going on a trip when they have some days off after the first term.

2.Why are they visiting some caves?

They’re visiting some caves becaue they want khổng lồ understand their geography lesson better & some of them have never been inside a cave.

3. How far is gắng Pagoda from their school ?

 It’s only over trăng tròn kilometres. 

4. What are the student"s plans for their trip to Huong Pagoda?

They’re going to lớn make a two-day trip and have a night campfire at Chua Huong. They are bringing their own lood & sharing the buses with some other classes lo make the trip cheap

5, What is Lan anxious about ?Why?

Lan"s anxious about her parents" permission. They may not let her stay the night away from home.

3. After you read:

Fill in each blank in the summary of the letter with a suitable Group of words from the box below.

Xem thêm: Soạn Bài Ca Ngất Ngưởng Lý Thuyết Trình Bài Ca Ngất Ngưởng Của Nguyễn Công Trứ

(Điền mỗi địa điểm trống ở bài tóm tắt của lá thơ với nhiều từ phù hợp ở khung mặt dưới.)

Lan’s class (1) is going khổng lồ go on a two-day excursion lớn visit (2) some caves near Huong Pagoda. They (3) want khổng lồ see with their own eyes what they (4) have learned in their geography lessons recently and relax after their hard work, as well. They have planned (5) their trip carefully. For lan, the (6) only problem is getting her parent’s permission. She will try (7) to lớn persuade them so that she will be able to join (8) her classmates on the excursion.