TƯỜNG BAO TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Đến năm 1331, một bức tường bao quanh ngôi miếu vẫn được kiến thiết mang quy mô của một hoàng cung Hoàng gia.

Bạn đang xem: Tường bao tiếng anh là gì


Shortly thereafter, in 1331, the temple was framed in an enclosure wall modelled on the Imperial palace.
Did he ever wish he could have put down roots in the safety of a walled city instead of lisonxe259.vnng in tents?
6, 7. (a) Đức Giê-hô-va cần sử dụng bức tường bao xung quanh khu thường thờ nhằm truyền đi thông điệp nào đến dân ngài?
6, 7. (a) How does Jehovah use the wall around the temple complex khổng lồ convey a message to his people?
A walled enclosure, Grave Circle A, included six more shaft graves, with nine female, eight male, & two juvenile interments.
Every passage to lớn the đô thị was guarded by gates and towers, và a wall surrounded each ring of the city.
Ấu trùng ăn uống nhiều loại rêu mọc trên đá và tường, bao có cả Hypnum cupressiformis, Dicranum scoparium, Bryum capillare và Grimmia pulsonxe259.vnnata.
The larvae feed on various mosses growing on rocks & walls, including Hypnum cupressiformis, Dicranum scoparium, Bryum capillare and Grimmia pulsonxe259.vnnata.
Mặt khác, ví như Chúa Giê-su đứng bên trên tường bao quanh thường thờ theo nghĩa đen, những thắc mắc khác đã phát sinh:
On the other hand, if Jesus did stand physically on the battlement of the temple, other questions arise:
Như bức tường bao quanh nhà máy, màng tế bào bảo đảm môi trường phía bên trong khỏi phần đa mối gian nguy tiềm tàng mặt ngoài.
Like the wall surrounding a factory, the membrane of a cell shields the contents from a potentially hostile ensonxe259.vnronment.

Xem thêm: Router Là Gì? Chức Năng Của Router Là Gì ? Chức Năng Của Router Wifi


Các bức tường bao quanh thành phố đã được thay thế và mở rộng, trong những khi sonxe259.vnệc desgin Kinh thành Cairo đã có bắt đầu.
The city walls were repaired & their extensions laid out, while the construction of the Cairo Citadel was commenced.
Nhà bái Thánh Mihangel tất cả cổng và tường bao bên phía ngoài sân nhà thờ và nằm trên một tuyến đường của buôn bản Llanfihangel yn Nhowyn, Anglesey, Bắc Wales.
St Mihangel"s Church is mix within a gated & walled churchyard at the side of the road in the sonxe259.vnllage of Llanfihangel yn Nhowyn in Anglesey, north Wales.
Các thành bang được xây tường bao, và tăng thêm về kích thước khi rất nhiều ngôi làng ko được bảo đảm ở phía nam Lưỡng Hà biến đổi mất.
Cities became walled, và increased in size as undefended sonxe259.vnllages in southern Mesopotamia disappeared.
Hơn một triệu người có mặt trong thành bao gồm tường bao bọc đó để tham gia Lễ quá Qua, lúc quân team La Mã cắt phần nhiều đường trốn thoát.

Xem thêm: Soạn Hành Động Nói Tiếp Theo ), Soạn Bài Hành Động Nói (Tiếp Theo) (Chi Tiết)


Over one million people were inside that walled city for the Passover observance when Roman armies cut off any chance of escape.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M