Trình tự sắp xếp các nucleotit trên mạch 1

     

Câu hỏi :

Trình tự chuẩn bị xếp những nucleotit bên trên mạch 1 của một đoạn phân tử ADN xoắn kép là -ATTTGGGXXXGAGGX -. Tổng số link hidro của đoạn ADN này là


*