Tổng cục du lịch tiếng anh là gì

     
Tổng cục du lịch tiếng Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là cơ quan gồm nhiệm vụ thống trị ngành du lịch. Trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh liên quan đến ngành du lịch.

Bạn đang xem: Tổng cục du lịch tiếng anh là gì


Tổng cục du lịch tiếng Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là cơ quan trực thuộc bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch có nhiệm vụ quản lý ngành du lịch.

Một số trường đoản cú vựng giờ Anh tương quan đến ngành du lịch.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trước.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: trả lời viên.

Tour /tʊr/: Tour tham quan.

Backpacking /ˈbækpæk/: phượt bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: du ngoạn sinh thái team hoặc cá nhân.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: tìm hiểu mạo hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn biển mày mò san hô.

*
Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: bề ngoài ở lại nhà dân.

Booking file /ˈbʊkɪŋ faɪl/: hồ sơ đặt địa điểm của khách hàng hàng.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng tư trang cho phép.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách giới thiệu.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: giấy tờ thủ tục vào cửa.

Carrier /ˈkæriər/: Công ty hỗ trợ vận chuyển, hãng hàng không.

Customer tệp tin /ˈkʌstəmər faɪl/: hồ sơ khách hàng.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, chứng thực.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm cắn trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: công ty lưu động.

Deposit /dɪˈpɑːzɪt/: Đặt cọc.

Xem thêm: Cho Dung Dịch Naoh Dư Vào Dung Dịch Gồm Fe(No3)2 Và Fe(No3)3, Thu Được Kết Tủa X

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm đến.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: tài liệu giấy tờ.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: du lịch nội địa.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách phía dẫn.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour trọn gói.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách phượt quốc tế.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê khai list khách hàng.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt chống không bao hàm các dịch vụ kèm theo.

Tourist /ˈtʊrɪst/: khách hàng tham quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu dịch vụ tham quan.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: Thông tin cảnh báo tham quan.

Traveller /ˈtrævələr/: khách du lịch.

Visa /ˈviːzə/: Thị thực.

Xem thêm: Bài Văn Phân Tích Khổ 1 2 Tràng Giang Hay Chọn Lọc, Phân Tích Khổ 1 Bài Tràng Giang Của Huy Cận

Bài viết tổng cục du lịch tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung trung ương tiếng Anh sonxe259.vn.