Tồn Kho Đầu Kỳ Tiếng Anh Là Gì

     

Kế toán là môn học có rất nhiều từ ngữ siêng ngành rất khó khăn nhớ cùng hiểu nghĩa. Do vậy trong tiếng anh những từ vựng chuyên ngành kế toán bởi tiếng anh cũng mang tính chất chất đặc điểm như vậy .Chắc hẳn nhiều các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề học với nhớ các từ vựng tiếng anh kế toán này.Bạn đã xem: Tồn kho vào đầu kỳ tiếng anh là gì

Tuy nhiên hãy nỗ lực học và thực hành thật nhiều, nó để giúp đỡ ích cho chính mình rất những cho công việc sau này nhé

Dưới trên đây website www.sonxe259.vn tổng hòa hợp lại một số trong những từ vựng tiếng anh chăm ngành kế toán đầy đủ nhất
Bạn đang xem: Tồn kho đầu kỳ tiếng anh là gì

*

( nhân viên cấp dưới kế toán trong giờ đồng hồ anh (Accounter) )

Học chơi ngay Tại Đây

Danh sách 175 tự vựng chăm ngành kế toán bằng tiếng anh

General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên tắc chuyển động lâu dài91. Goods stolen: sản phẩm bị đánh cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá giá thành lịch sử97. Horizontal accounts: báo cáo quyết toán dạng chữ T98. Impersonal accounts: tài khoản phí thanh toán99. Imprest systems: chế độ tạm ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: chi phí gián tiếp103. Installation cost: ngân sách lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: so sánh các báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn108. Issue of shares: desgin cổ phần109. Issued giới thiệu capital:Vốn cổ phần phát hành110. Job-order cost system: khối hệ thống hạch toán túi tiền sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký chung112. Journal entries: cây viết toán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước115. Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn116. Liquidity: khả năng thanh toán bởi tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số năng lực thanh toán118. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn119. Loss: Lỗ120. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: cách thức giờ máy123. Manufacturing account: thông tin tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá chỉ bán126. Matching expenses against revenue: Khế hợp ngân sách với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên đồ dùng liệu129. Money mesurement concept: nguyên tắc thước đo bằng tiền130. Net assets: tài sản thuần131. Net book value: giá trị thuần132.

Xem thêm: “ Ôi Sáng Xuân Nay Xuân 41, Cảm Nhận Về Đoạn Thơ Sau Trong Bài Việt BắcXem thêm: 4X Là Ai

Net realizable value: giá trị thuần triển khai được133. Nominal accounts: thông tin tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes khổng lồ accounts: ghi chú của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách hàng quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: các bút toán mở đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi tức đầu tư trong hoạt động141. Ordinary shares: cp thường142. Original entry, errors : Lỗi tạo ra từ nhật ký143. đầu ra in equivalent units: lượng sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí làm chủ phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia chi phí quản lý phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức148. Paid-up capital: Vốn đã góp149. Par, issued at: xuất bản theo mệnh giá150. Periodic stock: phương thức theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: phương pháp theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: tài khoản thanh toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí155. Physical deteration: Sự hao mòn vật dụng chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: hệ số phân bổ túi tiền định trước159. Preference shares: cổ phần ưu đãi160. Cummulative preference share: cổ phần ưu đãi có tích lũy161. Non-cummulative preference share: cổ phần ưu đãi ko tích lũy162. Preliminary expenses: giá thành khởi lập163. Prepaid expenses: giá thành trả trước164. Private company: công ty tư nhân165. Profitability: kỹ năng sinh lời166. Prime cost: giá cả cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: hệ thống hạch toán CPSX theo tiến trình công nghệ169. Sản phẩm cost: ngân sách chi tiêu sản phẩm170. Production cost: ngân sách chi tiêu sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: trưng bày lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit and loss account: Tài khoản công dụng

Trên đây là 175 trường đoản cú vựng chuyên ngành kế toán bằng tiếng anh không hề thiếu nhất. Các cụm tự , thuật ngữ hay sử dụng trong kế toán hầu như đều được liệt kê ngơi nghỉ đây.

Hãy bảo quản và reviews mỗi khi tất cả dịp phải nhé đông đảo người.

Từ khóa : tiếng anh chuyên ngành kế toán, giờ anh kế toán, từ bỏ vựng giờ anh chuyên ngành kế toán, học tập tiếng anh siêng ngành kế toán, ngành kế toán tiếng anh là gì

( tham khảo thêm phương pháp học tập tiếng anh giao tiếp đàm thoại qua phim công dụng )