TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC LỚP 7

     

Bài tập quý giá của một biểu thức đại số có lời giải

Với bộ bài tập cực hiếm của một biểu thức đại số Toán lớp 7 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án sẽ giúp học sinh khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học và ôn luyện nhằm đạt tác dụng cao trong số bài thi môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 7

*

Bài 1: quý hiếm của biểu thức x3 + 2x2 - 3 trên x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 2: mang lại biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý giá của A tại x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Bài 3: mang đến biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Quý hiếm của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B nhằm tìm quý giá của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 trên x = 3, y = -4

Chọn lời giải C


Bài 4: mang lại A = 4x2y - 5 và B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. So sánh A cùng B lúc x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ gắng x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ thay x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính quý giá biểu thức B = 5x2 -2x - 18 tại |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường thích hợp 1: x = 4 : thế x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 tại x = 4

+ Trường đúng theo 2: x = -4 : thay x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 trên x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn câu trả lời C


Bài 6: so sánh giá trị của biểu thức M = tại x = 1 với y = - 2 cùng với 1.

A.M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 và y = -2 vào biểu thức M ta được

*

Vậy tại x = 1 với y = - 2 thì M

Bài 7: giá trị của biểu thức

*
trên x = 10 và y = 1 là

A.A = 8068

B. A = 72

C.

Xem thêm: Phân Bón Hóa Học Lớp 11 : Bài 12, Hóa Học Lớp 11 Bài 12

43

D. 73

Hiển thị lời giải

Thay x =10 và y = 1 vào biểu thức A ta được

*

Vậy A = 72 trên x = 10 cùng y = 1.

Chọn lời giải B


Bài 8: quý giá của biểu thức N = 5x2 + 10x - đôi mươi tại |x – 1| = 1

A.N = 20

B. N = -20

C. N = 60

D.

Xem thêm: Lý Thuyết Vấn Đề Phát Triển Ngành Lâm Nghiệp Của Nước Ta Hiện Nay Có Gì?

N = trăng tròn hoặc N = - 20

Hiển thị lời giải

*

Chọn giải đáp D


Bài 9: Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là x và diện tích là 84 cm2 . Tính chiều rộng của miếng vườn theo x cùng tại x = 12 cm.

*

Hiển thị lời giải

*

Chọn câu trả lời A


Bài 10: giá trị của biểu thức B = 2020x2000y2020 - 2021x2020y2021 trên x = 1 cùng y = -1 là