TIẾNG ANH LỚP 6 TẬP 2 TRANG 56

     

Giải bài tập giờ đồng hồ Anh 6 trang 56 Looking back - Unit 11 Our Greener World - Global Success - liên kết tri thức. 4. Combine each pair of sentences below khổng lồ make a first conditional sentence. (Kết hòa hợp từng cặp câu tiếp sau đây để tạo nên thành câu đk loại 1.)


Vocabulary - Unit 11 SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success 

1. Add more words khổng lồ the word webs below. (Thêm từ)

*

Bài giải:

- Reduce: plastic bags, clothes, plastic bottles, water, noise,...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 tập 2 trang 56

(Giảm thiểu: túi ni lông, quần áo, chai nhựa, nước, tiếng ồn, ...)

- Reuse: Plastic bottles, glass, paper, clothes, ...

(Tái sử dụng: chai nhựa, thủy tinh, giấy, quần áo,...)

- Recycle: glass, plastic bottles, glass, paper, ...

(Tái chế: thủy tinh, chai nhựa, thủy tinh, giấy ...)

 

Grammar - Unit 11 SGK tiếng Anh 6 Global Success 

2. Write a / an or the(Điền a, an hoặc the.)

1. If I see .......... Dog, I will run away.

2. Does your town have ............ At gallery?

3. ................. Moon is bright tonight.

4. There is a big temple in the town............ Temple is very old.

5. - Is your mother............. Teacher?

- No, she isn"t. She"s ........... Artist.

Bài giải:

1.a

2.an

3.the

4.the

5.a, an

1. If I see a dog, I will run away.

2. Does your town have an art gallery?

3. The Moon is bright tonight.

4. There is a big temple in the town. The temple is very old.

5. – Is your mother a teacher?

- No, she isn’t. She’s an artist.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu như tôi có một con chó, tôi sẽ chạy đi.

2. Thị trấn của công ty có chống trưng bày thẩm mỹ và nghệ thuật nào không?

3. Trăng bây giờ thật sáng.

4. Bao gồm một ngôi đền trong thị trấn. Ngôi thường ấy hết sức cũ.

5. Mẹ của người tiêu dùng là giáo viên à? Không, bà mẹ mình là họa sĩ.

3. Write the correct form of each verb in brackets.

(Viết dạng đúng của mỗi động từ vào ngoặc.)

1. If they (build) .......... An airport here, it (be) ............ Very noisy.

2. People (save) ......... The environment if they (reuse) .......... Old items.

3. If we (grow) ........trees, our school (be) ......... Greener.

4. If we (not have).......... Enough food. We (be) ........ Hungry.

5. If we (be)............ Hungry, we (be) ...... Tired.

Xem thêm: Looking Back Unit 8: Tourism, Looking Back Unit 8 Trang 28 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Bài giải:

1. Build/ will be2. Will save/ reuse3. Grow/ will be4. Don"t have/ will be5. Are/ will be

1. If they build an airport here, it will be very noisy.

(Nếu họ xây trường bay ở đây, sẽ tương đối ồn ào.)

2. People will save the environment if they reuse old items.

(Mọi người sẽ hỗ trợ giúp môi trường nếu họ áp dụng lại những món đồ cũ.)

3. If we grow trees, our school will be greener.

(Nếu họ trồng cây, trường học của họ sẽ xanh hơn.)

4. If we don"t have enough food. We will be hungry.

(Nếu chúng ta không có đủ thức ăn. Công ty chúng tôi sẽ đói.)

5. If we are hungry, we will be tired.

(Nếu chúng ta đói, chúng ta sẽ mệt mỏi mỏi.)

4. Combine each pair of sentences below to make a first conditional sentence.

(Kết phù hợp từng cặp câu dưới đây để sản xuất thành câu đk loại 1.)

1. We walk or cycle. We are healthy.

(Chúng tôi đi dạo hoặc sút xe. Cửa hàng chúng tôi khỏe mạnh.)

2. We use the oto all the time. We make the air dirty.

(Chúng tôi áp dụng xe những lúc. Chúng ta làm mang lại không khí bẩn.)

3. You reuse paper. You save trees.

(Bạn tái áp dụng giấy. Bạn cứu cây.)

4. You make noise. Your sister doesn"t sleep.

(Bạn làm cho ồn. Em gái của doanh nghiệp không ngủ.)

5. I see a used bottle on the road. I put it in the bin.

(Tôi chú ý thấy một cái chai like new 99% trên đường. Tôi đến nó vào thùng rác.)

Bài giải:

1. If we walk or cycle, we will be healthy.

2. If we use the oto all the time, we will make the air dirty.

3. If you reuse paper, you will save trees.

4. If you make noise, your sister will not sleep.

5. If I see a used bottle on the road, I will put it in the bin.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bọn họ đi bộ hoặc đấm đá xe, chúng ta sẽ khỏe khoắn mạnh.

2. Nếu họ lúc nào thì cũng dùng ô tô, bọn họ sẽ khiến cho không khí bị ô nhiễm.

3. Nếu khách hàng dùng lại giấy, bạn sẽ cứu cây xanh.

4. Nếu khách hàng làm ồn, chị gái các bạn sẽ không ngủ được.

Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Vô Nghiệm : X^2, Tìm M Để Bất Phương Trình Vô Nghiệm

5. Nếu như tôi quan sát thấy một cái chai đã được sử dụng trên đường, tôi sẽ quăng quật nó vào thùng rác.