A Closer Look 1 Trang 40 Unit 10 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

     

1. Choose words/ phrases from the box to lớn describe the photos about other ways of communication. 

(Chọn từ/ các từ trong form để mô tả những hình hình ảnh về mọi cách tiếp xúc khác nhau.)

communicating non-verbally with animals

leaving a note

using codes

sending flowers

using signs

painting a picture

using body language

 using music

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Using music: sử dụng âm nhạc

2. Using signs: sử dụng vết hiệu

3. Leaving a note: để lại lời nhắn

4. Painting a picture: vẽ một bức tranh

5. Communicating non-verbally with animals: giao tiếp không lời nói với động vật

6. Using codes: sử dụng mã

7. Sending flower: gửi hoa

8. Using body toàn thân language: sử dụng cơ thể


Bài 2


Video lý giải giải


2. Communication technology. Match the words with the definitions. 

(Công nghệ giao tiếp. Nối hầu hết từ với đều định nghĩa.)

1. Chat room

a. An online discussion group in which you can leave messages or post questions.

Bạn đang xem: A closer look 1 trang 40 unit 10 sgk tiếng anh 8 mới

2. Multimedia

b. A phone that uses a telephone line for transmission.

3. Landline phone

c. A device with a touchscreen with functions similar lớn a computer, a digital camera, and a GPS device, in addition to a phone.

4. Smart phone

d. People join this internet area to communicate online. The conversations are sent immediately and are visible to lớn everyone there.

5. Message board

e. Multiple forms of communication on a computer including sounds, videos, video-conferencing, graphics, and texts.

Lời giải đưa ra tiết:

1 - d

2 - e

3 - b

4 - c

5 - a

1 - d.

chat room - People join this internet area lớn communicate online. The conversations are sent immediately and are visible khổng lồ everyone there.

(phòng chát - tín đồ ta tham gia vào quanh vùng Internet này để tiếp xúc trực tuyến. Đàm thoại được giữ hộ ngay mau lẹ và hiển thị mang đến mọi người ở đó.)

2 - e. multimedia - Multiple forms of communication on a computer including sounds, videos, video-conferencing, graphics, and texts.

(đa phương tiện - Những vẻ ngoài đa phương tiện đi lại trong giao tiếp trên máy vi tính bao gồm những âm thanh, video, hội nghị video, đồ họa và văn bản.)

3 - b. landline phone - A phone that uses a telephone line for transmission.

(điện thoại tất cả dây - Một điện thoại cảm ứng sử dụng một dây điện thoại cảm ứng thông minh để truyền tải.

Xem thêm: Soạn Công Nghệ 8 Bài 6 : Bản Vẽ Các Khối Tròn Xoay (Ngắn Gọn)

)

4 - c. smart phone - A device with a touchscreen with functions similar khổng lồ a computer, a digital camera, and a GPS device, in addition lớn a phone.

(điện thoại tuyệt vời - Một vật dụng với một màn hình cảm ứng với công dụng tương từ bỏ như một trang bị tính, một máy chụp hình kỹ thuật số cùng một sản phẩm công nghệ GPS (hệ thống xác định toàn ước - Global Positioning System), xung quanh một loại điện thoại.)

5 - a. message board - An online discussion group in which you can leave messages or post questions.

(Bảng lời nhắn - Một nhóm luận bàn trực tuyến mà trong những số ấy bạc hoàn toàn có thể để lại tin nhắn hoặc đăng câu hỏi.)


3. Complete the diagram with the communication examples you have learnt so far. Some can be put in more than one category. Can you showroom more ideas?

(Hoàn thành biểu đồ dùng với đông đảo ví dụ tiếp xúc mà em từng học. Vài ba cái hoàn toàn có thể được để trong rộng 1 loại. Em rất có thể thêm không?)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Forms of communication: (Những bề ngoài giao tiếp)

Verbal (lời nói): meeting face-to-face (gặp khía cạnh trực tiếp), video chatting (gọi qua video), discussion group (nhóm thảo luận)

Non-verbal (phi ngôn ngữ): telepathy (thần giao cách cảm), painting a picture (vẽ tranh), music (âm nhạc)

Multimedia (đa phương tiện): texting (nhắn tin), emailing (thư năng lượng điện tử), social truyền thông (mạng làng hội), a video conference (họp qua video)


4. Debate. Choose one or more pairs of ways of communicating. Which one is better? Why?

(Tranh luận. Lựa chọn ra một hoặc nhiều cặp hơn về cách giao tiếp. Mẫu nào giỏi hơn? trên sao?)

*

Lời giải chi tiết:


- Email vs Snail mail

I think email is better because it is so convenient & fast. 

(Tôi nghĩ thư năng lượng điện tử xuất sắc hơn bởi vì nó thuận lợi và nhanh.)

- video clip conference vs f2f meeting 

They are so convenient. People can contact directly and get the direct result.

(Chúng khôn cùng thuận tiện. Bạn ta có thể liên hệ trực tiếp cùng lấy kết quả trực tiếp.)

- Mobile phone vs Landline phone

I think sản phẩm điện thoại phone is better because it is so convenient & people can bring them to lớn everywhere.

(Tôi nghĩ điện thoại cảm ứng di động giỏi hơn do nó dễ dàng và đầy đủ người rất có thể mang nó đi.)


6. Fill the gaps with the words in 5 và practise saying the sentences. Then listen và check.

(Điền vào cụ thể từng từ vào phần 5 và thực hành đọc các câu. Tiếp đến nghe và kiểm tra.) 

1. What"s his ? - He"s Japanese .

2. Try not to use this word too often otherwise your text will become .

3. Thể thao can be either or non-competitive.

4. There"s a good that they will win.

5. Her nhảy đầm is impressive!

Phương pháp giải:

nationality (n): quốc tịch

repetitive (adj): lặp lại

competitive (adj): tính cạnh tranh

possibility (n): khả năng xảy ra

ability (n): khả năng (năng lực)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Nationality

2. Repetitive

3. Competitive

4. Possibility

5. Ability

 

1. What’s his nationality? – He’s Japanese.

Xem thêm: Thoát Hơi Nước Qua Lá Qua Những Con Đường Nào ? Thoát Hơi Nước Qua Lá Qua Những Con Đường Nào

(Quốc tịch anh ấy là gì? — Anh ấy là tín đồ Nhật.)

2. Try not lớn use this word too often, otherwise, your text will become repetitive.

(Đừng cố gắng sử dụng trường đoản cú này quá thường xuyên xuyên nếu như không thì bài bác văn của bạn sẽ mang tính lặp lại đấy.)