Ở Điều Kiện Thường Anilin Là Chất Gì

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan ít trong nước.

Bạn đang xem: ở điều kiện thường anilin là chất gì

Bạn đang xem: Anilin ở điều kiện thường

(2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa trắng.

(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu.

(4) Ứng với công thức phân tử C2H7N, có 01 đồng phân là amin bậc 2.

(5) Các peptit đều cho phân ứng màu biure.

Tổng số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5


*

Chọn đáp án A.

Sai. Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.

(1) Đúng. Anilin phản ứng với brom tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromanilin.

(2) Sai. Dung dịch anilin không làm phenolphtalein đổi màu.

(3) Đúng. 1 đồng phân amin bậc 2 là CH3NHCH3.

(4) Sai. Chỉ các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên mới cho phản ứng màu biure

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan ít trong nước.(2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa trắng.(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu.

(4) Ứng với công thức phân tử C2H7N, có 1 đồng phân amin bậc 2.(5) Các peptit đều cho phản ứng màu biure.Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Cho các phát biểu sau:

(1) Metylamin không làm dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu hồng.

(2) Anilin còn có tên thay thế là phenylamin.

(3) Anilin ở điều kiện thường là chất lỏng, không màu, độc, ít tan trong nước và nhẹ hơn nước.

(4) Nhỏ natri hiđroxit vào dung dịch phenylamoni clorua thì thấy xuất hiện kết tủa trắng.

(5) Anbumin là protein hình sợi, tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

Số phát biểu đúng là:

A.2

B.3

C.1

D.0

Cho các phát biểu sau:

(1) Metylamin không làm dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu hồng

(2) Anilin còn có tên thay thế là phenylamin

(3) Anilin ở điều kiện thường là chất lỏng, không màu, độc, ít tan trong nước và nhẹ hơn nước

(4) Nhỏ natri hiđroxxit vào dung dịch phenylamoni clorua thì thấy xuất hiện kết tủa trắng

(5) Anbumin là protein hình sợi, tan trong nước tạo thành dung dịch keo

Số phát biểu đúng là:

A.2

B.3

C.1

D.0

Cho các phát biểu sau

(1) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị a–amino axit được gọi là liên kết peptit.

(2) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm.

(3) Anilin phản ứng với nước brom dư tạo thành p–bromanilin.

(4) Tất cả các amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử.


(5) Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc.

(6) Nhờ tính bazơ, anilin tác dụng với dung dịch brom.

(7) Hợp chất H­2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất.

(8) Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh.

Số phát biểu SAI

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng, ít tan trong nước.

(2) Anilin có tính bazơ, tính bazơ yếu hơn amoniac.

(3) Dung dịch anilin không làm đổi màu quì tím.

(4) Anilin tác dụng với nước Br2 tạo kết tủa trắng.

Số phát biểu đúng là.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng, ít tan trong nước.

(2) Anilin có tính bazơ, tính bazơ yếu hơn amoniac.

(3) Dung dịch anilin không làm đổi màu quì tím.

(4) Anilin tác dụng với nước Br2 tạo kết tủa trắng.

Số phát biểu đúng là.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(2) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn.

(3) Các amino axit là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt.

(4) Nhỏ vài giọt chanh vào cốc sữa thấy xuất hiện kết tủa.

(5) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

(6) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(7) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì có cùng công thức là (C6H10O5)n.

Số phát biểu đúng là

A.2

B.4

C.5

D.3

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nguyên tố nitơ.

(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.

(3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa 2 liên kết peptit.

(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị của nitơ là IV.

(5) Dung dịch anilin làm mất màu nước brom.

(6) Ancol isopropylic và N-metylmetanamin có cùng bậc.

Những phát biểu đúng là

A. (1), (4), (5), (6).

B. (1), (2), (3), (5)

C.

Xem thêm: Top 18 Để Khử Hoàn Toàn 30G Hỗn Hợp Gồm Cuo Feo Hay Nhất 2022

(2), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (5), (6).

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nghuyên tố nitơ.

(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.

(3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit.

(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị cuả nitơ là IV.

(5) Dung dịch anilin làm mất màu nước brom.

Những phát biểu đúng là

A. (1), (3), (5)


B. (2), (4), (5)

C. (1), (4), (5)

D. (1), (2), (3)

Lớp 0 Hóa học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Chuyên mục: Kiến thức thú vị


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan ít trong nước.Bạn đang xem: Anilin ở điều kiện thường

(2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa trắng.Bạn đang xem: Ở điều kiện thường anilin là chất gì

(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu.

Bạn đang xem: ở điều kiện thường anilin là chất gì

(4) Ứng với công thức phân tử C2H7N, có 01 đồng phân là amin bậc 2.

(5) Các peptit đều cho phân ứng màu biure.

Tổng số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5


*

Chọn đáp án A.

Sai. Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.

(1) Đúng. Anilin phản ứng với brom tạo kết tủa trắng 2,4,6-tribromanilin.

(2) Sai. Dung dịch anilin không làm phenolphtalein đổi màu.

(3) Đúng. 1 đồng phân amin bậc 2 là CH3NHCH3.

(4) Sai. Chỉ các peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên mới cho phản ứng màu biure

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan ít trong nước.(2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa trắng.(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu.

(4) Ứng với công thức phân tử C2H7N, có 1 đồng phân amin bậc 2.(5) Các peptit đều cho phản ứng màu biure.Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Cho các phát biểu sau:

(1) Metylamin không làm dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu hồng.

(2) Anilin còn có tên thay thế là phenylamin.

(3) Anilin ở điều kiện thường là chất lỏng, không màu, độc, ít tan trong nước và nhẹ hơn nước.

(4) Nhỏ natri hiđroxit vào dung dịch phenylamoni clorua thì thấy xuất hiện kết tủa trắng.

(5) Anbumin là protein hình sợi, tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

Số phát biểu đúng là:

A.2

B.3

C.1

D.0

Cho các phát biểu sau:

(1) Metylamin không làm dung dịch phenolphthalein chuyển sang màu hồng

(2) Anilin còn có tên thay thế là phenylamin

(3) Anilin ở điều kiện thường là chất lỏng, không màu, độc, ít tan trong nước và nhẹ hơn nước

(4) Nhỏ natri hiđroxxit vào dung dịch phenylamoni clorua thì thấy xuất hiện kết tủa trắng

(5) Anbumin là protein hình sợi, tan trong nước tạo thành dung dịch keo

Số phát biểu đúng là:

A.2

B.3

C.1

D.0

Cho các phát biểu sau

(1) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị a–amino axit được gọi là liên kết peptit.

(2) Anilin có tính bazơ và làm xanh quỳ tím ẩm.

(3) Anilin phản ứng với nước brom dư tạo thành p–bromanilin.

(4) Tất cả các amin đơn chức đều chứa một số lẻ nguyên tử H trong phân tử.

(5) Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc.


(6) Nhờ tính bazơ, anilin tác dụng với dung dịch brom.

(7) Hợp chất H­2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất.

(8) Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh.

Số phát biểu SAI

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng, ít tan trong nước.

(4) Anilin tác dụng với nước Br2 tạo kết tủa trắng.

Số phát biểu đúng là.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng, ít tan trong nước.

(2) Anilin có tính bazơ, tính bazơ yếu hơn amoniac.

(3) Dung dịch anilin không làm đổi màu quì tím.

(4) Anilin tác dụng với nước Br2 tạo kết tủa trắng.

Số phát biểu đúng là.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(2) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn.

(3) Các amino axit là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt.

(4) Nhỏ vài giọt chanh vào cốc sữa thấy xuất hiện kết tủa.

(5) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

(6) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(7) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì có cùng công thức là (C6H10O5)n.

Số phát biểu đúng là

A.2

B.4

C.5

D.3

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nguyên tố nitơ.

(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.

(3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa 2 liên kết peptit.

(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị của nitơ là IV.

(5) Dung dịch anilin làm mất màu nước brom.

(6) Ancol isopropylic và N-metylmetanamin có cùng bậc.

Những phát biểu đúng là

A. (1), (4), (5), (6).

B. (1), (2), (3), (5)

C.

Xem thêm: Nêu Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Phân Và Giảm Phân Và Giảm Phân, Bài 3 Trang 80 Sgk Sinh Học 10

(2), (4), (5), (6).

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nghuyên tố nitơ.

(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.

(3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit.

(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị cuả nitơ là IV.

(5) Dung dịch anilin làm mất màu nước brom.

Những phát biểu đúng là

A. (1), (3), (5)

B. (2), (4), (5)

C. (1), (4), (5)

D. (1), (2), (3)

Lớp 0 Hóa học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Chuyên mục: Kiến thức thú vị