MAKE UP YOUR MIND NGHĨA LÀ GÌ

     
Nghĩa rộng:

Quyết định (làm gì trong một số trong những lựa chọn) – decide which of a number of possible things you will have lớn do.Bạn sẽ xem: ảo diệu your mind là gì

Tiếng Việt gồm cách nói tương tự:

Quyết định

Ví dụ: