Language Focus Unit 1 Lớp 10

     

Loạt bài soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1 E. Language Focus sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh gồm thêm tài liệu để hướng dẫn những em học sinh lớp 10 dễ dàng sẵn sàng bài nhằm học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Language focus unit 1 lớp 10

*

Bài nghe:

* Listen & repeat.

(Nghe cùng nhắc lại.)

/ɪ//i:/
hit kickheat repeat
bitclickbeatread
littleinterestmeateaten

Luyện tập các câu sau:

1. Is he coming lớn the cinema?

2. We"ll miss the beginning of the film.

3. Is it an interesting film, Jim?

4. The beans và the meat were quite cheap.

5. He’s going to lớn leave here for the Green Mountains.

6. Would you lượt thích to have meat, peas and cheese?

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy bao gồm đến rạp chiếu phim không?

2. Shop chúng tôi sẽ bỏ qua phần đầu của cục phim.

3. Đó có phải là một bộ phim truyện thú vị không, Jim?

4. Đậu và thịt hơi rẻ.

5. Anh ta sẽ ra khỏi đây để cho dãy núi Green.

6. Bạn vẫn muốn thịt, đậu Hà Lan với pho non không?

Grammar & vocabulary (Ngữ pháp cùng từ vựng)

Exercise 1. Complete the blanks in the passage. Use the correct simple present form of the verbs in the box. (There are more verbs than needed và you will have to use some verbs more than once.) (Điền vào các chỗ trống trong đoạn văn. áp dụng động từ sinh hoạt thì lúc này đơn. (Có nhiều động từ rộng mức quan trọng và bạn sẽ sử dụng một vài cồn từ rộng một lần.))

*
1. Is2. Fish3. Worry4. Are5. Catch6. Am
7. Catch8. Go9. Give up10. Says11. Realise12. Am

Exercise 2. Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below. (Đặt các trạng từ tần suất vào vị trí phù hợp trong những câu dưới đây.)

always usually sometimes as a rulenever often normally occasionlly- He always/ never/ usually/ often/ normally/ occasionally gets up early.

He sometimes gets up early.

Sometimes he gets up early.

He gets up early sometimes.

As a rule, he gets up early.

- She is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never late for school.

Xem thêm: Giải Bài 42 Trang 54 Sgk Toán 8 Tập 1 :Phép Chia Các Phân Thức Đại Số

She is sometimes late for school.

Sometimes she is late for school.

She is late for school sometimes.

As a rule, she is late for school.

- Lan always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never practices speaking English.

Lan sometimes practices speaking English.

Sometimes Lan practices speaking English.

Lan practices speaking English sometimes.

As a rule, Lan practices speaking English.

- Thao is always/ usually/ often/ normally/ occasionally/ never a hard-working student.

Thao is sometimes a hard-working student.

Sometimes Thao is a hard-working student.

Thao is a hard-working student sometimes.

As a rule, Thao is a hard-working student.

Xem thêm: Thế Nào Là Phong Cách Nghệ Thuật Là Gì ? Phong Cách Nghệ Thuật Là Gì

Exercise 3. Supply the correct past simple form of the verbs in brackets. (Viết dạng đúng của những động từ vào ngoặc.)

1. Was2. Cooked3. Were4. Smelt5. Told
6. Sang7. Began8. Felt9. Put out10. Crept
11. Slept12. Woke13. Was14. Leapt15. Hurried
16. Found17. Wound18. Flowed