HỢP CHẤT CỦA NGUYÊN TỐ X VỚI O LÀ X2O3

     

Câu hỏi :

Hợp chất của yếu tắc X với O là X2O3 và hợp hóa học của yếu tố Y với H là YH2. Phương pháp hoá học hợp chất của X cùng với Y là gì?


*