Đường phân là quá trình biến đổi

     
" class="title-header">Đường phân là quá trình biến đổi: A. Glucôzơ. B. Fructôzơ. C. Saccarôzơ. D. Galactozơ
*

75 điểm

Phương Lan


*

Đáp án AĐường phân có những đặc điểm:-Là quy trình phân giải glucozo thành axit piruvic.-Nơi diễn ra: tế bào chất-Nguyên liệu: glucozo/ 2ATP, 2NADH