Điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh

     
VD1: Chiều mai nếu trời không mưa thì Hùng đến nhà trọng tâm để học tập nhóm.VD2: Chiều mai nếu trời ko mưa thì Hùng cho nhà vai trung phong để học tập nhóm, nếu như trời mưa thì Hùng call điện cho tâm trao đổi.

Bạn đang xem: điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh

- Nhận xét: những mênh đề rẽ nhánh thông thường sẽ có dạng:

Nếu.....Thì....... → Đây là cách mô tả dạng thiếuNếu......Thì......Nếu ko thì...... → cách diễn tả dạng đủ

=> kết cấu dùng nhằm mô tả các mệnh đề gồm dạng như bên trên được hotline là kết cấu rẽ nhánh dạng thiếu với đủ.

- Ví dụ: Thuật toán giải với biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0

Bước 1: Nhập a, b

Bước 2: giả dụ a0 thì x:=-b/a → bước 4

trái lại →bước 3

Bước 3: trường hợp b0 thì thông tin phương trình vô nghiệm

Ngược lại thông báo phương trình vô vàn nghiệm.

Bước 4: Đưa x ra màn hình.

2. Cấu trúcif..... Then..... (dạng thiếu)

- Cấu trúc:

IFTHEN;

- Sơ đồ vật khối:

*

- Hoạt động:

Bước 1: Tính giá trị của biểu thức điều kiện.Bước 2: khám nghiệm giá trị củabiểu thức điều kiệnNếu biểu thức điều kiện có quý hiếm đúng thì triển khai câu lệnh sau từ khóa THEN, rồi thoát thoát khỏi câu lệnh IF, đưa sang câu lệnh tiếp theo.Nếu biểu thức điều kiệncó quý giá sai thì thoát thoát ra khỏi câu lệnh IF và chuyển đến tiến hành lệnh tiếp theo.

3. Cấu trúc if..... Then..... Else..... (dạng đủ)

- Cấu trúc:

IFTHENELSE;

- vào đó:

IF, THEN, ELSE là từ bỏ khoáĐiều kiện: Là biểu thức xúc tích và ngắn gọn hoặc biểu thức quan lại hệ.

- Sơ đồ dùng khối:

*

- Hoạt động:

Bước 1: Tính giá trị của biểu thức điều kiện.Bước 2: kiểm soát giá trị củabiểu thức điều kiệnNếu biểu thức điều kiệncó quý giá đúng thì thực hiện câu lệnh sau keywords THEN, rồi thoát thoát ra khỏi câu lệnh IF, chuyển đến triển khai lệnh tiếp theo.Nếu biểu thức điều kiệncó quý hiếm sai thì tiến hành câu lệnh 2 sau từ bỏ khóa ELSE, rồi thoát ra khỏi câu lệnh IF,chuyển đến tiến hành lệnh tiếp theo.

Xem thêm: Non Sông Việt Nam Có Trở Nên Tươi Đẹp Hay Không Dân Tộc Việt Nam Có Bước Tới Đài Vinh Quang

4. Câu lệnh ghép

a. Định nghĩa

- lúc sau THEN cùng sau ELSE gồm từ 2 câu lệnh trở lên trên ta nên ghép chúng lại thành một đội nhóm nằm giữa 2 từ khóa BEGIN cùng END.

=> Định nghĩa:Một đội câu lệnh 1-1 được để giữa 2 tự khóaBEGIN với END sẽ tạo thành một câu lệnh ghép.

b. Cú pháp:

BEGIN câu lệnh 1; câu lệnh 2; ..... câu lệnh n;END;

- trong đó:

BEGIN, end là tự khoácâu lệnh 1, câu lệnh 2, ... Câu lệnh nlà các câu lệnh solo bất kỳ.

c. Ví dụ

- ví dụ như 1: Tìm nghiệm của phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 với a( e)0

PROGRAM vidu1;VAR a,b,c,x,x1,x2,delta:real;BEGIN Write(‘nhap a,b,a’); readln(a,b,c); Delta:=b*b-4*a*c; IF delta writeln(‘phuong trinh vo nghiem’) ELSE IF delta=0 THEN Begin X:=-b/2*a; Writeln(‘phuong trinh co 1 nghiem la:’,x:8:2); End; ELSE Begin X1:=(-b-sqrt(delta))/2*a; X2:=(-b+sqrt(delta))/2*a; End; Readln;END.

- ví dụ 2: Chương trình search nghiệm của phương trình bậc nhất ax + b = 0

PROGRAM vidu2;VAR a,b,x:real;BEGIN Write(‘nhap a,b’); readln(a,b); IF a0 THEN Begin X:=-b/a; writeln(‘phuongtrinh co nghiem la:’,x:8:2); End; ELSE IF b=0 THEN writeln(‘phuong trinh vo so nghiem’); Else writeln(‘phuong trinh vo nghiem’); Readln;END.

Xem thêm: Chất Thuộc Loại Hợp Chất Hữu Cơ Là, Hóa Học Hữu Cơ Là Gì

* lưu lại ý:

- trong Pascal ta có thể đặt các lệnh ghép con trong các lệnh ghép to hơn bao bên cạnh của nó và rất có thể hiểu giống như như cấu trúc ngoặc đơn ( ) trong các biểu thức toán học.