Đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 1

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và mua ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (98.63 KB, 10 trang )


ĐỀ ƠN THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 6

NĂM 2020 - 2021

MÔN TIẾNG ANH CĨ ĐÁP ÁN

A. Đề đánh giá giữa kì 1 lớp 6 mơn Anh có đáp án

Chọn đáp án đúng trong số A , B, C , D để kết thúc câu

1. I ____________________ the Ngoc Son Temple tomorrow .

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 6 giữa học kì 1

A. Is going lớn visit

B. Am visiting

C. Am going khổng lồ visit

D. Visit

2. It’s usually cold in the ____________ .

A. Winter

B. Spring

C. Summer

D. Fall

3. ____________ are you going khổng lồ stay ? _ In a hotel .

A. What

4. How often does Phong watch television ?

A. Twice a day

B. For two days

C. On Sundays

D. A day twice

5. What are they doing now ?

A. They are going lớn watch a soccer match .

B. They watch a soccer match .

C. They are watching a soccer match .

D. They watching a soccer match .

6. Does Thu usually go swimming ___________ the summer ?

A. On

B. In

C. For

D. On

7. ____________ are they going khổng lồ stay in da Lat ? _ For a week .

A. How long

B. What

C. How often


8. My father sometimes ____________ to music .

A. Is going to lớn listen

B. Is listening

C. Listens

D. Listen

9. Let ‘s _____________ lớn the movies .

A. Going

B. Go

C. Lớn go

D. Lớn going

Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi

Mrs bỏ ra is working in the garden. She has a beautiful garden behind her house. There are a lot of flowers in the garden all year round. She usually puts flowers in the living room. She has many friends in Qui Nhon. Her friends are going lớn visit her family next week. Mrs chi often gives them a few flowers when they leave her house .

1. What is Mrs Chi’s garden like ?

...

2. Are there always many flowers in her garden ?

...

3. Where does she usually put flowers ?


(4)

4. When are her friends going to visit her family ?

...

5. What does she often give them when they leave her house ?

...

Đặt câu hỏi cho từ gạch ốp chân


1. They are going to lớn stay in Nha Trang for two days .

...

2. Phái mạnh plays badminton twice a week .

...

3. Thu is watching television now .

...

Dùng từ lưu ý viết thành câu trả chỉnh

1. It / often warm / the spring .

...

2. What / you / go / vày / tomorrow morning ?

...

3. What about / stay / Hue / a week ?

...

ĐÁP ÁN


(5)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - C;


6 - B; 7 - A; 8 - C; 9 - B;

Đọc kỹ đoạn văn sau đây và trả lời các câu hỏi

1 - It is a beautiful garden.

Xem thêm: 12 Bài Văn Tả Người Thân Trong Gia Đình Mà Em Yêu Quý, Tả Người Thân Trong Gia Đình Mà Em Yêu Quý

2 - Yes, there are.

3 - She puts them in the living room.

4 - Next week.

5 - She gives them a few flowers.

Đặt câu hỏi cho từ gạch chân

1 - How long are they going khổng lồ stay in Nha Trang?

2 - How often does nam play badminton?

3 - What is Thu doing now?

Dùng từ gợi nhắc viết thành câu trả chỉnh

1 - It is often warm in the spring.

2 - What are you going to do tomorrow morning?

3 - What about staying in Hue for a week?


B. Đề thi tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 6 tất cả đáp án

I. LANGUAGE FOCUS (2,5 ps)


(6)

1. A. Vases B. Dishes C. Tables

2. A. Books B. Keys C. Pots

3. A. Stu dy B. U niform C. Mo nday

Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C.

4. There ___________ two pictures & a clock on the wall.

A. Is

B. Are

C. Be

5. He _____________ his grandparents next weekend?

A. Is visiting

B. Visit

C. Is he visiting

6. We always cook meals in the ___________.


A. Kitchen

B. Bedroom

C. Living room

7. In Mi"s house the tea table is in the middle of the living room. In my house, it is ___________ thesofa & the armchair.

A. Between


(7)

C. Next to

8. Ngoc talks a lot. She is a __________ girl.

A. Funny

B. Talkative

C. Cheerful

9. My best friend is very ______. She cares about other people.

A. Kind

B. Shy

C. Funny

10. My father _____________ lớn work by bus every day.

A. Goes

B. Go

C. Going

II. WRITING (2,5 ps)

Rearrange the sentences. You can not change the words.

Example: 0. There/ library/ many/ the/ books/ are/ in/ .

-> There are many books in the library.

1. They/ are/ on/ playground/ playing/ the/ games/ . / .

_________________________________________________________


(8)

_________________________________________________________

3. Does/ drive/ your/ you/ mother/ khổng lồ school/ ?

_________________________________________________________

4. What/ you/ are/ at/ looking/ ?

_________________________________________________________

5. I/ Tuesdays/ on/ English/ study

_________________________________________________________

III. READING (2,5 ps)

Read the passage written by Mai. Decide whether the sentences aretrue (T) or false (F). Circle T or F.

I have many good classmates, but my best friends are Vy & Thảo. Vy sits next to me, & Thảo sitsin front of us. Both of them are very smart và creative. Vy is good at English, & Thảo is best atmaths. They help me a lot with my study. During break time, we often play many games to gether.Our favourite is hide và seek. Thảo and I lượt thích science, so we join the school"s science club. Vy likesdancing, so she is in the dance club. Vy often performs in front of the whole school at the beginningof each month, và we love watching her. I think I"m very lucky to lớn have two best friends!

1. Mai is mainly taling about her school activities. T F

2. Mai, Vy và Thảo sit at the same table. T F

3. They don"t have any favourite game. T F

4. Mai"s friends help her khổng lồ study. T F

5. Vy is not in the same club as Mai và Thảo. T F


(9)

Listen to a girl talking about a person. Circle the best answer A, B orC.

1. Who is the tác giả talking about?


A. Her friends B. Her neighbor C. Her best friend

2. Which of these sentences describes Mai?

A. Mai is short with long straight hair và a round face.

B. Mai is tall with short straight hair & a long face.

C. Mai is tall with long straight hair & a round face.

3. Which clothing does Mai like wearing?

A. T-shirts và skirts B. T-shirts and jeans C. Skirts và dresses

4. Which of the signs is Mai"s sign?

A. Virgo B. Libra C. Pisces

5. Why does the author like Mai?

A. Because she"s interesting. B. Because she"s friendly. C. Because she"s talkative.

Đáp án

I. Language focus.

1. Pronunciation

1- C. Tables 2- B. Keys 3- B. Uniform


2. Vocabulary and grammar

4- B. Are 5- C. Is he visiting 6- A. Kitchen

7- A. Between 8- B. Talkative 9- A. Kind 10- A. Goes


(10)

1- They are playing games on the playground.

2- The students are playing now.

Xem thêm: Tiếng Anh 9 Mới Unit 4 A Closer Look 1 Lớp 9 A Closer Look 1

3- Does your mother drive you khổng lồ school?

4- What are you looking at?

5- I study English on Tuesday.

III. Reading

1 – F 2 – F 3 – F 4 – T 5 – T

IV. Listening

1 – C 2 – C 3 – B 4 – B 5 – A

Mời các bạn đọc tìm hiểu thêm tài liệu giờ đồng hồ Anh lớp 6 trên đây:

Bài tập giờ Anh lớp 6 theo từng Unit: https:upload.123doc.net.comtai-lieu-tieng-anh-lop-6

Bài tập tiếng Anh lớp 6 nâng cao:
https:upload.123doc.net.comtieng-anh-pho-thong-lop-6


Tài liệu liên quan


*
31 đề thi thử đh 2011 chương trình mới bao gồm đáp án 1 190 0
*
Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Anh (chương trình mới) gồm đáp án 3 720 2
*
bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 7 công tác mới bao gồm đáp án 7 1 16
*
Ngữ pháp và bài bác tập giờ đồng hồ anh 9 tập 1 - chương trình mới- gồm đáp án 155 4 4
*
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 TẬP 1 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÓ ĐÁP ÁN 123 559 0
*
Tải bộ đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 - 2021 - 5 Đề chất vấn tiếng Anh lớp 8 giữa kì 1 lịch trình mới có đáp án 33 167 0
*
Tải bộ đề thi thân kì 1 lớp 6 môn giờ Anh năm 2020 - 2021 - 5 Đề bình chọn tiếng Anh lớp 6 giữa kì 1 công tác mới gồm đáp án 26 120 2
*
Tải cỗ 10 đề thi học tập kì 1 lớp 10 môn giờ Anh năm 2020 - 10 Đề thi giờ Anh 10 học tập kì 1 công tác mới bao gồm đáp án 33 63 2
*
download Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn giờ Anh năm học tập 2018 - 2019 - Ôn thi cuối học kì 1 giờ Anh lớp 3 chương trình mới gồm đáp án 4 41 0
*
sở hữu Đề thi thân học kì 1 lớp 6 môn giờ Anh năm 2020 - 2021 - Đề chất vấn tiếng Anh lớp 6 thân kì 1 công tác mới tất cả đáp án 10 354 4
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(13.42 KB - 10 trang) - cài Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 - Đề chất vấn tiếng Anh lớp 6 thân kì 1 công tác mới bao gồm đáp án
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay
×