ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH LỚP 2

     
3 + 9 + 815 + 0-8
15- (15-7)17-(4+13)

Bài 3.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 2

Tính nhanh:a) 33 + 13 + 37 + 47b) 37 – 5 + 35 – 7

Bài 4.Tính nhanh:a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31b) 32 – 15+ 18-5 + 20

Bài 5.Tính nhanh:a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9b) 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20

Bài 6.Tính nhanh:a) 26 + 37 + 14 + 23b) 32 + 16 + 28 + 24c) 35 + 13 + 25 + 27

Bài 7.Đặt tính rồi tính:

47 + 2563-18
53+ 1972-15

Bài 8.Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

56 và 2736 và 49
78 cùng 2028 cùng 39

Bài 9.Đặt tính rồi tính:

28+ 1938 + 37
43-970-32

Bài 10.Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:a) Số liền sau của 89 là 90.⌊ ⌋

b) Số liền trước của 89 là 90.⌊ ⌋

c) Số 90 là số tất cả hai chữ số.⌊ ⌋

d) Số 10 là số có một chữ số.⌊ ⌋

Bài 11.Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) Tổng của 49 với 8 là 56.⌊ ⌋

b) Tổng của 39 và 27 là 66.⌊ ⌋

Bài 14.Tìm X, biết:

a) x + 12 = 46b) 42 + x = 87
c) x + 26= 12 + 17d) 34+ x = 86-21

Bài 15.Tìm X, biết:

a) 27 – x = 19b) 72 + 12 – x = 48
c) 28 + 26 – x = 67 – 39d) x-17 = 23
e) x-15 = 21 +49g) x-34 = 67-49

Bài 16.Tìm X, biết:a) 46 b) 52 + 4 > x + 52c) x – 8 a) Y + 56 = 56 – Yb) X +32 = 18 + 45

Bài 18. Kiếm tìm X, biết:a) X = 35 – 17b) X + 5-17 = 35

Bài 19.Tìm X, biết:

a) X – 12 = 8b) 5 + X = 15-6
c) 17 – X = 9d)13- X + 7 = 20-6

Bài 20.Tìm X, biết:

a) X + 7 = 29b) 14 + X = 38

Bài 21.Tìm X, biết:

a) X + 26 = 73b) x-14=18

Bài 22.Tìm X, biết:

a) X + 17 = 36b) X – 27 = 37

Bài 23.Tìm X, biết:

a) X – 26 = 38 + 11b) 74 – X = 27

Bài 24.Điền chữ số thích hợp hợp vào dấu *:

*

Bài 25.Điền số say mê hợp vào ô trống:

a) 17 12 +⌊ ⌋ > 17
c) 4

Bài 26.Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 27.Điền chữ số say mê hợp vào ô trống:

*

Bài 28. Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

*

Bài 29.Viết số ưng ý hợp vào ô trống mặt cạnh:a) Số liền trước số 30 là số⌊ ⌋b) Số liền sau số 59 là số⌊ ⌋

Bài 30.Viết số say mê hợp vào ô trống mặt cạnh:a) Số nhỏ nhất gồm hai chữ số là số⌊ ⌋b) Số lớn nhất gồm hai chữ số là số⌊ ⌋

Bài 31.Điền số đo ưng ý hợp vào ô trống:

*

Bài 32.Điền số giống nhau vào chỗ chấm sao cho:a) … + … + … + … = 60b) … + … + …. – … = 60

Bài 33.Điền số say mê hợp vào chỗ chấm:a) Số lớn nhất gồm hai chữ số nhưng mà tổng các chữ số bằng 11 là số:

…………………………………..

b) Số bé nhất bao gồm hai chữ số mà lại tổng các chữ số bằng 11 là số:

……………………………………

Bài 34.Viết vào chỗ chấm mang đến thích hợp. Trong phép trừ 93 – 23 = 70 thì:a) 93 được gọi là: …………………………………..b) 23 được gọi là: …………………………………..c) 70 được gọi là: …………………………………..

Bài 35.Điền dấu > ; a) 27 + 8 ………….. 28 + 7b) 47 + 8 ………….. 47 + 6

Bài 36.Điền dấu >, a) 2dm … 9cmb) 1dm + 2cm … 10cm + 2cmc) 4dm … 5dm – 1dmd) 99cm … 9dm.

Bài 37.a) Cho ba số: 3, 7, 9. Hãy điền theo thứ tự mê say hợp vào ô trống để khi cộng tía số ở cha ô liên tiếp luôn có kết quả bằng 19.

b) Cho ba số: 2, 8, 9. Hãy điền theo thứ tự ham mê hợp vào ô trống để lúc cộng bố sốở tía ô liên tiếp luôn có kết quả bằng 19.

Bài 38.Điền những số mê say hợp vào ô trống sao để cho có đủ các số từ 1 đến 9 cùng tổng những số vào mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng 15.

*

Bài 39.Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

*
Bài 40.Nối mỗi phép tính với kết quảđúng của phép tính đó:
*

Bài 41.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Kết quả của phép tính như thế nào lớn hơn 56?

A. 48 + 8B. 28 + 27
C. 38 + 19D. 28 + 28

Bài 42.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Mai bao gồm 25 quyển vở. Mai đã dùng 12 quyển vở. Hỏi Mai còn lại từng nào quyển vở chưa dùng?

A. 37 quyểnB. 13 quyển
C. 23 quyểnD. 31 quyển

Bài 43.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Trong bến tất cả 15 ô tô, sau khoản thời gian một số ô tô rời bến thì trong bến còn lại 8 ô tô. Hỏi gồm bao nhiêu xe hơi rời bến?

A. 7 ô tôB. 8 ô tô
C. 23 ô tôD. 24 ô tô

Bài 44.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a + … = a. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 1B. 0
C. 2D. 10

Bài 45.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép trừ gọi là:

A. Số trừ
B. Số bị trừ
C. Hiệu

Bài 46.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Số lớn nhất trong số số: 45, 46, 54, 64 là:

A. 64B. 46C. 54D. 45

Bài 47.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 59 + 9 – 7 là:

A. 62B. 61C. 63D. 64

Bài 48.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quảcủa phép tính làm sao nhỏ hơn 56?

A. 28 + 27B. 38+19C. 48 + 8D. 18 + 38

Bài 49.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 48 + 17 + 5 là:

A. 60B. 65C. 70D. 75

Bài 50.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Phép tính làm sao dưới đây tất cả kết quả là 100?

A. 47 + 53B. 79 + 20C. 68 + 22D. 65 + 25

Bài 51.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Thùng thứ nhất tất cả 25 lít xăng. Thùng thứ nhất bao gồm ít hơn thùng thứ nhì 18 lít xăng. Hỏi thùng thứ hai bao gồm bao nhiêu lít xăng?

A. 34 lítB. 43 lítC. 44 lítD. 7 lít

Bài 52. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép cộng 28 + 37 là:

A. 65B. 64C. 55D. 56

Bài 53.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép trừ 82 – 14 là:

A. 41B. 67C. 68D. 78

Bài 54.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 73 – 28 + 39 là:

A. 41B. 67C. 84D. 78
A. 41B. 67C. 68D. 19

Bài 56.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 100-64 + 26 là:

A. 62B. 67C. 84D. 78

Bài 57.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Nam có một số viên bi, khi cho Hoà 7 viên bi thì nam còn lại 28viên bi. Hỏi thời điểm đầu Nam gồm bao nhiêu viên bi?

A. 21 viênB. 25 viênC. 35 viênD. 53 viên

Bài 58.Có một chiếc cân gồm nhì đĩa cân và nhị quả cân loại 1 kg và 5 kg. Làm cho thế nào cân nặng được 4 kilogam gạo chỉ qua một lần cân?

Bài 59.Có một cân đĩa với nhị quả cân loại 2 kg và 1 kg. Làm cho thế nào qua nhì lần cân nặng lấy ra được 7 kg gạo?

Bài 60.Tìm nhì số có tổng bằng 25, biết số hạng thứ nhất là số có haichữ số và tất cả chữ số tận cùng là 8.

Bài 61.Viết tất cả những số tất cả hai chữ số cơ mà tổng hai chữ số của nó bằng 12.

Bài 62.Viết tất cả những số gồm hai chữ số nhưng hiệu hai chữ sốcủa nó bằng 5.

Bài 63.Viết tất cả những số bao gồm hai chữ số mà lại tổng nhì chữ số của nó bằng số lớn nhất bao gồm một chữ số với hiệu nhì chữ số của nó bằng 3.

Bài 64.Viết những số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 32; 54; 56; 80; 47.

Bài 65.Cho bốn chữ số: 2, 3, 4, 5.Hãy viết các số gồm hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho.

Bài 66.Tìm số nhỏ nhắn nhất tất cả hai chữ số nhưng tổng nhì chữ số bằng 15.

Xem thêm: Ký Hiệu M, D, N, Z Là Gì Trong Hóa Học Là Gì ? Hạt Nhân Nguyên Tử

Bài 67.Tìm số tất cả hai chữ số mà lại tổng nhì chữ số bằng 9 cùng trong đó có một chữ số bằng 5.

Bài 68.Hãy tìm nhị số liền nhau nhưng cộng lại thì kết quả là số lớn nhất bao gồm hai chữ số.

Bài 69.Hai số tất cả hiệu bằng 14, nếu phân phối số bị trừ 3 đơn vị với giữ nguyên số trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Bài 70. Số 45 cố gắng đổi thế làm sao nếu:a) Xoá bỏ chữ số 5?b) nắm đổi vị trí chữ số 4 cùng chữ số 5?c) Tăng chữ số hàng chục thêm 2?

Bài 71.Để đánh số những trang của cuốn sách dày 15 trang thì cần dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Bài 72.Nga dùng trăng tròn lượt chữ số để đánh số trang là: 0; 1; 2; 3;…; a. Hỏi a là số nào?

Bài 73.Đến khi mẹ 40 tuổi thì phụ nữ 15 tuổi. Năm ni mẹ 30 tuổi. Hỏi bây giờ con gái bao nhiêu tuổi?

Bài 74.Bao gạo thứ nhất nặng 26kg, bao gạo thứ nhì nặng hơn bao gạo thứ nhất 15kg. Hỏi cả nhì bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 75.Thùng thứ nhất đựng 32 lít dầu, thùng thứ nhị đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng được từng nào lít dầu?

Bài 76.Một cửa hàng có 68kg đường. Sau một ngày bán hàng còn lại 18kg đường. Hỏi cửa sản phẩm đã cung cấp bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài 77.Một cửa hàng cung cấp được 45kg gạo trong ngày đầu. Ngày thứ hai buôn bán được không nhiều hơn ngày đầu 28kg gạo, sau ngày thứ hai thì chỉ còn lại 2kg gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 78.Hà, Minh, Trang thuộc đi hái hoa được tất cả 38 bông, số hoa của Hà và Minh hái được là 28 bông, số hoa của Minh cùng Trang hái được là 29 bông. Tính số hoa của mỗi bạn hái được.

Bài 79.An bao gồm 12 viên bi. Bình gồm nhiều hơn An 9 viên bi. Chung gồm ít hơn Bình 6 viên bi. Hỏi cả cha bạn bao gồm tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 80.Dũng có một số viên bi xanh với đỏ. Biết rằng số bi của Dũng nhỏ nhắn hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh? bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài 81.An có 15 quả nhẵn gồm những màu: xanh, đỏ, vàng. Hỏi An tất cả bao nhiêu bóng quà và bao nhiêu bóng đỏ, biết số bóng xanh là4 quả, bóng đá quý nhiều hơn trơn xanh nhưng không nhiều hơn bóng đỏ?

Bài 82.Vừa gà, vừa chó đếm được 10 mẫu chân. Biết số con kê nhiều hơn số chó. Hỏi gồm bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?

Bài 83.Vừa gà, vừa thỏ đếm được 14 cái chân. Biết số thỏ nhiều hơn số gà. Hỏi tất cả bao nhiêu gà, từng nào thỏ?

Bài 84.Em muốn rót 10 lít dầu sang những can 3 lít với can 2 lít. Hỏi có thể rót đầy được từng nào can 2 lít và bao nhiêu can 3 lít?

Bài 85.Long tất cả nhiều hơn Hảo 20 viên bi. Nếu Long được Mai bỏ thêm 5 viên bi cùng Xuân đến Long thêm 3 viên bi nữa thì Long gồm nhiều hơn Hảo từng nào viên bi?

Bài 86. Thùng thứ nhất đựng 32 lít nước, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít nước. Hỏi cả nhì thùng đựng bao nhiêu lít nước?

Bài 87.Mẹ hơn Lan 25 tuổi, bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu, biết rằng tuổi bố là 46?

Bài 88.Tìm một số, biết rằng số đó trừ đi 2 sau đó trừ đi 3 được từng nào đem cộng với 6 thì được 18.

Bài 89. Bình mang lại An 5 viên bi, An đưa lại mang đến Bình 7 viên bi. Lúc này trong túi hai bạn đều tất cả số bi bằng nhau và bằng 13 viên. Hỏi thời điểm đầu Bình tất cả bao nhiêu viên bi, An gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 90.Ngăn trên bao gồm 47 quyển sách, ngăn dưới nhiều hơn ngăn trên 16 quyển sách. Hỏi ngăn dưới bao gồm bao nhiêu quyển sách?

Bài 91.Việt cân nặng 24kg. Việt nhẹ hơn nam 4kg. Hỏi:a) Nam cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?b) Cả nhị bạn cân nặng từng nào ki-lô-gam?

Bài 92.Hồng với Lan mỗi bạn bao gồm một số nhãn vở. Nếu Hồng mang lại Lan 5 nhãn vở thì số nhãn vờ của mỗi bạn đều bao gồm 19 chiếc. Hỏi:a) dịp đầu Hồng gồm bao nhiêu nhãn vở?b) thời gian đầu Lan gồm bao nhiêu nhãn vở?

Bài 93.Băng giấy màu sắc đỏ nhiều năm 75cm, băng giấy greed color ngắn hơn băng giấy màu sắc đỏ 27cm. Hỏi băng giấy blue color dài từng nào xăng-ti-mét?

Bài 94.Can nhỏ đựng 25 lít nước mắm, can to đựng nhiều hơn can nhỏ8 lít nước mắm. Hỏi can to đựng được từng nào lít nước mắm?

Bài 95.Mẹ download 24kg gạo tẻ, số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 15kg. Hỏi mẹ mua từng nào ki-lô-gam gạo nếp?

Bài 96.Lan tất cả 23 quyền vở, Tú tất cả nhiều hơn Lan 15 quyền vở. Hỏi Tú bao gồm bao nhiêu quyền vở?

Bài 97.Bắc có 38 viên bi. Bắc gồm nhiều hơn nam giới 5 viên bi. Hỏi Nam bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 98.Mai bao gồm 15 quyển vở. Hà có nhiều hơn Mai 8 quyển vở. Hỏi Hà gồm bao nhiêu quyển vở?

Bài 99.Đàn kê nhà Lan gồm 29 nhỏ gà mái và 37 con gà trống. Sau thời điểm bán một số bé gà thì đàn con kê nhà Lan còn lại 49 bé gà. Hỏi công ty Lan đã phân phối tất cả bao nhiêu con gà?

Bài 100.Giá tiền một chiếc bút chì là 7 nghìn đồng, giá bán tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 2000 đồng. Tính giá tiền một chiếc bút bi.

Bài 101. Có 54 que tính, lấy bớt đi 18 que tính. Hỏi còn bao nhiêu que tính?

Bài 102. Một đội trồng rừng tất cả 27 nữ với 18 nam. Hỏi đội đó gồm bao nhiêu người?

Bài 103.Mảnh vải xanh lâu năm 34dm, mảnh vải color tím ngắn hơn mảnh vải greed color 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài từng nào đề-xi-mét?

Bài 104.Tìm x, biết:a) x + 7 = 24b) 15 – x = 10c) 32 – x = 14d) 42 – x = 5e) x – 14 = 18

Bài 105.Đặt tính rồi tính tổng, biết những số hạng lần lượt là:a) 47 cùng 7b) 57 với 8c) 47 và 25

Bài 106.Đặt tính rồi tính:a) 17 + 24b) 37 + 36c) 47 + 27d) 77 + 3e) 28+17

g) 39 + 7

Bài 107.Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a) 74 và 47b) 64 cùng 28

Bài 108.Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ cùng số trừ lần lượt là:a) 34 cùng 17b) 94 với 49c) 93 cùng 75d) 54 cùng 26e) 72 với 34

Bài 109.Điền số say đắm hợp vào ô trống:

*

II. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Bài 1.Điền dấu + ; – ; x ; : thích hợp vào ô trống:

a) 30⌊ ⌋ 10 = 20b) 5 ⌊ ⌋ 4 = 20
c) 20⌊ ⌋ 2 = 10d) 12 ⌊ ⌋ 16 = 28

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:a) 25+ 47-17 = ?

A. 25B. 45
C. 65D. 55

b) 5 x 5 x 0 = ?

A. 6B. 8
C. 0D. 10

Bài 3.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 viết các kết quả là:

A. 4 x 5B. 4 x 6C. 4 x 7D. 4 x 4

Bài 4.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Mỗi bông hoa có 5 cánh. Hỏi 5 cành hoa như thế bao gồm bao nhiêu cánh?

A. 10 cánhB. đôi mươi cánhC. 25 cánh

Bài 5.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Lớp 2A gồm 27 học sinh, được chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ gồm bao nhiêu học sinh?

A. 9 học sinhB. 8 học sinhC. 7 học sinhD.6 học sinh

Bài 6.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Có một số quyển vở chia đều đến 8 em, mỗi em được 4 quyền vở. Hỏi có tất cả bao nhiêu quyển vở?

A. 32 quyểnB.22 quyểnC. 12 quyểnD. 24 quyển

Bài 7.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 5 X 5 X 1 là:

A. 35B. 25C. 41D. 40

Bài 8.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 80 : 4 – 7 là:

A. 17B. 20C. 13D. 10

Bài 9. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 5 X 8 : 2 là:

A. 20B. 38C. 42D. 24

Bài 10.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Tìm X, biết: 5 X X = 30.

A. X = 35B. X = 25C. X = 6D. X = 7

Bài 11.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Tìm X:a) X : 2 = 5

A. X = 4B. X = 2
C. X = 5D. X = 10

b) 61 X 1 – X = 28

A. X = 33B. X = 89
C. X = 98D. X = 43

Bài 12.Tìm X, biết:a) X x 4 = 36 b) X : 3 = 2 x 2

Bài 13.a) Viết tất cả các số có tía chữ số nhưng chữ số mặt hàng chục gấp 2 lần chữ số mặt hàng đơn vị, chữ số sản phẩm trăm gấp 2 lần chữ số mặt hàng chục.b) cho những chữ số 5, 7, 9. Hãy viết tất cả các số có bố chữ số (các chữ số khác nhau) từ cha chữ số trên.

Bài 14.Nhà Lan tất cả 24kg gạo, đã sử dụng hết số gạo đó. Hỏi bên Lan đã dùng hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 15.Có một số nhành hoa cắm đều vào 7 lọ, mỗi lọ tất cả 4 bông hoa. Hỏi tất cả tất cả từng nào bông hoa?

Bài 16. Mỗi ngày Lan đi học 5 giờ, mỗi tuần lễ Lan đi học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Lan đi học bao nhiêu giờ?

Bài 17.Có 8 lít dầu rót đều vào 4 can. Hỏi mỗi can tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 18.Có đôi mươi người cần qua sông, mỗi thuyền chở được 5 người (kể cả người lái đò). Hỏi cần không nhiều nhất mấy chuyến đò để chở hết số người đó?

Bài 19. Hiện bé 5 tuổi. Tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi hiện ni bố bao nhiêu tuổi?

Bài 20.Nếu Ngọc mang lại Mai 13 chiếc kẹo thì mỗi bạn tất cả 25 dòng kẹo. Hỏi mỗi bạn bao gồm bao nhiêu chiếc kẹo?

Bài 21.Trong dịp Tết trồng cây, lớp của Lan trồng được 50 cây. Lớp của Tùng trồng được số cây không nhiều hơn lớp của Lan. Nếu lớp Lan mang lại lớp Tùng 10 cây thì số cây của nhị lớp bằng nhau. Hỏi lớp Tùng trồng được từng nào cây?

Bài 22.Nếu Toàn đến Tùng 12 viên bi thì mỗi bạn bao gồm 24 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Bài 23.Lan tất cả 14 loại kẹo, Hà có 6 loại kẹo. Hỏi Lan phải mang lại Hà mấy dòng kẹo đề sốkẹo của nhị bạn bằng nhau?

Bài 24. Năm nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con, biết tuổi con là 5 tuổi. Hỏi:a) Tuổi hiện ni của bố?b) Sau 5 năm nữa, tuổi bố sẽ gấp mấy lần tuổi con?

Bài 25.Năm nay Hà 5 tuổi cùng tuổi của Hà bằng một nửa số tuổi của Hưng.a) Hỏi Hưng năm nay bao nhiêu tuổi?b) Hỏi tổng số tuổi cả hai bạn năm ni là bao nhiêu tuổi?

Bài 26.Hai người cùng làm một công việc sẽ kết thúc công việc đó trong 3 giờ. Nếu có tác dụng một mình, người thứ nhất phải mất 6 giờ mới hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm cho một mình, người thứ hai phải mất từng nào thời gian mới làm xong công việc?

Bài 27.A với B thuộc đi bộ thi, A đi bộ với vận tốc cấp tốc hơn nên sau 15phút, A đã đi hết quãng đường. B đi chậm hơn, nên những lúc A đếnđích rồi B mới đi hết 1/2 quãng đường cùng 150m, biết quãng đường dài 400m. Hỏi B đi được quãng đường dài bao nhiêu mét sau 15 phút?

Bài 28.Có 12 người qua sông, mỗi chuyến đò chỉ chở được 3 người (không kể người lái đò). Hỏi cần không nhiều nhất bao nhiêu chuyến đò mới chở hết số người kể trên?

Bài 29.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3 Unit 13 Where'S My Book? Tiếng Anh 3 Tập 2

Có hai người thực hiện cùng nhau một công việc thì sau 1 giờ sẽ xong. Biết người thứ nhất làm việc cấp tốc gấp 2 lần người thứ hai. Hỏi nếu thực hiện một mình thì sau bao thọ người thứ nhì sẽ hoàn thành công việc?

Bài 30.Có tía người thực hiện cùng nhau một công việc thi sau 1 giờ sẽ xong. Biết người thứ nhất có tác dụng việc nhanh gấp 2 lần người thứ ba, cùng người thứ hai làm việc cấp tốc gấp 3 lần người thứ ba. Hỏi nếu thực hiện một mình thì sau bao thọ người thứ bố sẽ xong xuôi công việc?