KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY HỢP DANH

     

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT gửi mang lại quý người sử dụng bảng so sánh công ty phù hợp danh trong hình thức Doanh nghiệp năm trước và khí cụ Doanh nghiệp 2020.

Bạn đang xem: Khái niệm, đặc điểm công ty hợp danh


*
Mục lục bài bác viết

Quy định về công ty hợp danh trong cách thức Doanh nghiệp 2020 và năm trước (Ảnh minh họa)

Luật doanh nghiệp lớn 2014

Luật công ty lớn 2020

Điều 172. Doanh nghiệp hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, vào đó:

a) bắt buộc có tối thiểu 02 thành viên là nhà sở hữu chung của công ty, cùng nhau sale dưới một tên chung (sau đây điện thoại tư vấn là thành viên hòa hợp danh). Ngoài những thành viên thích hợp danh, công ty có thể có thêm member góp vốn;

b) Thành viên đúng theo danh đề xuất là cá nhân, phụ trách bằng toàn bộ tài sản của bản thân về những nghĩa vụ của công ty;

c) member góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

2. Doanh nghiệp hợp danh tất cả tư bí quyết pháp nhân kể từ ngày được cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp hợp danh không được phân phát hành ngẫu nhiên loại chứng khoán nào.

Điều 177. Doanh nghiệp hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) cần có ít nhất 02 member là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau sale dưới một tên phổ biến (sau đây điện thoại tư vấn là thành viên phù hợp danh). Ngoài các thành viên đúng theo danh, công ty rất có thể có thêm member góp vốn;

b) Thành viên hòa hợp danh nên là cá nhân, phụ trách bằng cục bộ tài sản của chính bản thân mình về những nghĩa vụ của công ty;

c) member góp vốn là tổ chức, cá nhân cùng chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã khẳng định góp vào công ty.

2. Công ty hợp danh gồm tư bí quyết pháp nhân kể từ ngày được cấp cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp hợp danh không được phạt hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Điều 173. Tiến hành góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Thành viên hòa hợp danh với thành viên góp vốn đề xuất góp đủ cùng đúng hạn số vốn liếng như vẫn cam kết.

2. Thành viên thích hợp danh ko góp đủ với đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho doanh nghiệp phải phụ trách bồi thường thiệt hại đến công ty.

3. Ngôi trường hợp có thành viên góp vốn ko góp đủ cùng đúng hạn số vốn đã cam kết thì khoản vốn chưa góp đầy đủ được xem là khoản nợ của member đó so với công ty; vào trường hòa hợp này, member góp vốn bao gồm liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo ra quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Tại thời khắc góp đủ vốn như đã cam kết, member được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Giấy ghi nhận phần vốn góp nên có những nội dung hầu hết sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ cửa hàng trụ sở thiết yếu của công ty;

b) Vốn điều lệ của công ty;

c) Tên, địa chỉ cửa hàng thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy minh chứng nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên; loại thành viên;

d) quý giá phần vốn góp và loại gia tài góp vốn của thành viên;

đ) Số cùng ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

e) Quyền và nhiệm vụ của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp;

g) Họ, tên, chữ ký kết của fan sở hữu giấy ghi nhận phần vốn góp và của các thành viên hợp danh của công ty.

5. Trường hòa hợp giấy ghi nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, member được công ty cấp lại giấy ghi nhận phần vốn góp.

Điều 178. Tiến hành góp vốn và cấp cho giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Thành viên vừa lòng danh cùng thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

2. Thành viên hợp danh ko góp đủ với đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt sợ cho công ty phải phụ trách bồi hay thiệt hại mang lại công ty.

3. Trường hợp tất cả thành viên góp vốn ko góp đủ cùng đúng hạn số vốn đã cam đoan thì khoản vốn chưa góp đầy đủ được xem như là khoản nợ của member đó so với công ty; vào trường thích hợp này, member góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Tại thời điểm góp đủ khoản đầu tư đã cam kết, member được cấp cho giấy ghi nhận phần vốn góp. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải bao hàm các nội dung hầu hết sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở thiết yếu của công ty;

b) Vốn điều lệ của công ty;

c) Tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá thể đối với member là cá nhân; tên, mã số công ty hoặc số sách vở và giấy tờ pháp lý của tổ chức, showroom trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; loại thành viên;

d) quý hiếm phần vốn góp cùng loại tài sản góp vốn của thành viên;

đ) Số và ngày cung cấp giấy ghi nhận phần vốn góp;

e) Quyền và nghĩa vụ của bạn sở hữu giấy ghi nhận phần vốn góp;

g) Họ, tên, chữ ký kết của người sở hữu giấy chứng nhận phần vốn góp và của các thành viên đúng theo danh của công ty.

5. Trường đúng theo giấy ghi nhận phần vốn góp bị mất, bị nứt hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác, thành viên được doanh nghiệp cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp.

Điều 174. Tài sản của chúng ta hợp danh

Tài sản của chúng ta hợp danh bao gồm:

1. Gia sản góp vốn của những thành viên đang được gửi quyền download cho công ty;

2. Gia sản tạo lập được có tên công ty;

3. Gia sản thu được từ chuyển động kinh doanh do các thành viên thích hợp danh triển khai nhân danh công ty và từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do các thành viên hợp danh nhân danh cá thể thực hiện;

4. Các tài sản khác theo nguyên lý của pháp luật.

Điều 179. Tài sản của chúng ta hợp danh

Tài sản của chúng ta hợp danh bao gồm:

1. Gia tài góp vốn của các thành viên vẫn được gửi quyền thiết lập cho công ty;

2. Tài sản tạo lập được với tên công ty;

3. Tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh bởi vì thành viên vừa lòng danh tiến hành nhân danh công ty và từ hoạt động kinh doanh của người tiêu dùng do thành viên vừa lòng danh nhân danh cá thể thực hiện;

4. Gia sản khác theo phương tiện của pháp luật.

Điều 175. Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh

1. Thành viên vừa lòng danh không được thống trị doanh nghiệp tứ nhân hoặc thành viên thích hợp danh của khách hàng hợp danh khác, trừ trường đúng theo được sự tuyệt nhất trí của các thành viên đúng theo danh còn lại.

2. Thành viên thích hợp danh ko được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh fan khác thực hiện marketing cùng ngành, nghề khiếp doanh của người sử dụng đó để tư lợi hoặc phục vụ tiện ích của tổ chức, cá thể khác.

3. Thành viên thích hợp danh ko được quyền chuyển 1 phần hoặc tổng thể phần vốn góp của chính bản thân mình tại doanh nghiệp cho người khác còn nếu như không được sự chấp thuận của những thành viên hợp danh còn lại.

Điều 180. Hạn chế quyền so với thành viên hòa hợp danh

1. Thành viên đúng theo danh ko được thống trị doanh nghiệp bốn nhân; không được thiết kế thành viên đúng theo danh của chúng ta hợp danh khác trừ trường thích hợp được sự tuyệt nhất trí của các thành viên vừa lòng danh còn lại.

2. Thành viên hợp danh ko được nhân danh cá thể hoặc nhân danh người khác sale cùng ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp để tứ lợi hoặc phục vụ công dụng của tổ chức, cá nhân khác.

3. Thành viên vừa lòng danh ko được chuyển 1 phần hoặc cục bộ phần vốn góp của mình tại doanh nghiệp cho tổ chức, cá thể khác còn nếu không được sự chấp thuận của những thành viên hợp danh còn lại.

Điều 176. Quyền và nghĩa vụ của thành viên thích hợp danh

1. Thành viên thích hợp danh có các quyền sau đây:

a) thâm nhập họp, trao đổi và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên vừa lòng danh bao gồm một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác qui định tại Điều lệ công ty;

b) Nhân danh doanh nghiệp tiến hành vận động kinh doanh những ngành, nghề marketing của công ty; hội đàm và ký phối kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao cầu với những điều kiện mà thành viên hòa hợp danh đó đến là bổ ích nhất đến công ty;

c) sử dụng con dấu, tài sản của bạn để vận động kinh doanh những ngành, nghề marketing của công ty; trường vừa lòng ứng trước tiền của mình để thực hiện các bước kinh doanh của khách hàng thì tất cả quyền yêu thương cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền cội đã ứng trước;

d) yêu thương cầu công ty bù đắp thiệt hại từ chuyển động kinh doanh trong thẩm quyền nếu thiệt hại đó xảy ra không hẳn do sai sót cá thể của chủ yếu thành viên đó;

đ) Yêu ước công ty, thành viên hòa hợp danh khác báo tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và những tài liệu khác của khách hàng khi xét thấy yêu cầu thiết;

e) Được phân tách lợi nhuận tương xứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận hợp tác quy định tại Điều lệ công ty;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia một trong những phần giá trị gia sản còn lại khớp ứng theo xác suất phần vốn góp vào doanh nghiệp nếu Điều lệ công ty không phương tiện một xác suất khác;

h) Trường vừa lòng thành viên hòa hợp danh chết thì fan thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị gia tài tại công ty sau thời điểm đã trừ đi phần nợ thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Fan thừa kế rất có thể trở thành thành viên đúng theo danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

i) những quyền không giống theo nguyên lý của quy định này với Điều lệ công ty.

2. Thành viên phù hợp danh có những nghĩa vụ sau đây:

a) Tiến hành quản lý và thực hiện các bước kinh doanh một bí quyết trung thực, cẩn thận và giỏi nhất bảo đảm an toàn lợi ích đúng theo pháp tối đa đến công ty;

b) Tiến hành cai quản và vận động kinh doanh của người sử dụng theo đúng luật của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết nghị của Hội đồng thành viên; nếu làm trái cơ chế tại điểm này, gây thiệt sợ cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi hay thiệt hại;

c) ko được thực hiện tài sản của doanh nghiệp để bốn lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận được và bồi hoàn thiệt hại khiến ra đối với công ty vào trường thích hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh fan khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của bạn mà không lấy nộp mang lại công ty;

đ) liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của khách hàng không đủ nhằm trang trải số nợ của công ty;

e) chịu lỗ khớp ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận hợp tác quy định tại Điều lệ doanh nghiệp trong trường vừa lòng công ty kinh doanh bị lỗ;

g) Định kỳ hằng tháng report trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và công dụng kinh doanh của bản thân với công ty; cung cấp tin về tình trạng và tác dụng kinh doanh của chính bản thân mình cho thành viên có yêu cầu;

h) các nghĩa vụ khác theo khí cụ của khí cụ này với Điều lệ công ty.

Điều 181. Quyền và nhiệm vụ của thành viên phù hợp danh

1. Thành viên vừa lòng danh bao gồm quyền sau đây:

a) thâm nhập họp, trao đổi và biểu quyết về những vấn đề của công ty; từng thành viên vừa lòng danh gồm một phiếu biểu quyết hoặc bao gồm số phiếu biểu quyết khác lý lẽ tại Điều lệ công ty;

b) Nhân danh công ty marketing các ngành, nghề marketing của công ty; hội đàm và ký phối hợp đồng, thanh toán giao dịch hoặc giao ước với những đk mà thành viên thích hợp danh đó mang đến là bổ ích nhất mang lại công ty;

c) thực hiện tài sản của công ty để sale các ngành, nghề kinh doanh của công ty; trường thích hợp ứng trước tiền của chính bản thân mình để sale cho doanh nghiệp thì tất cả quyền yêu thương cầu doanh nghiệp hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền cội đã ứng trước;

d) yêu cầu doanh nghiệp bù đắp thiệt sợ từ chuyển động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm được phân công nếu thiệt hại đó xảy ra không hẳn do không đúng sót cá thể của member đó;

đ) Yêu cầu công ty, thành viên hòa hợp danh khác đưa tin về tình hình sale của công ty; bình chọn tài sản, sổ kế toán và tài liệu khác của khách hàng khi thấy cần thiết;

e) Được phân tách lợi nhuận tương ứng với xác suất phần vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được phân tách giá trị gia tài còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty nếu Điều lệ doanh nghiệp không phương tiện một xác suất khác;

h) Trường hòa hợp thành viên vừa lòng danh chết thì tín đồ thừa kế của thành viên thừa hưởng phần giá chỉ trị gia sản tại công ty sau khi đã trừ đi phần nợ và nghĩa vụ gia tài khác thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Tín đồ thừa kế hoàn toàn có thể trở thành thành viên thích hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

i) Quyền khác theo luật pháp của chính sách này với Điều lệ công ty.

2. Thành viên hợp danh có nhiệm vụ sau đây:

a) Tiến hành làm chủ và thực hiện vận động kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và cực tốt nhằm bảo vệ lợi ích hòa hợp pháp về tối đa đến công ty;

b) Tiến hành quản lý và thực hiện vận động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp và nghị quyết, ra quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái cách thức tại điểm này, gây thiệt sợ cho doanh nghiệp thì phải phụ trách bồi hay thiệt hại;

c) không được áp dụng tài sản của khách hàng để tư lợi hoặc phục vụ công dụng của tổ chức, cá nhân khác;

d) hoàn lại cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại khiến ra so với công ty vào trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh fan khác để dấn tiền hoặc tài sản khác từ chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp mà không rước nộp mang đến công ty;

đ) liên đới chịu trách nhiệm giao dịch hết số nợ còn lại của người sử dụng nếu tài sản của doanh nghiệp không đủ nhằm trang trải số nợ của công ty;

e) chịu đựng khoản lỗ khớp ứng với phần vốn góp vào doanh nghiệp hoặc theo thỏa thuận hợp tác quy định trên Điều lệ công ty trong trường vừa lòng công ty sale bị lỗ;

g) Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực, đúng đắn bằng văn bản tình hình và hiệu quả kinh doanh của chính bản thân mình với công ty; tin báo về thực trạng và công dụng kinh doanh của chính bản thân mình cho thành viên có yêu cầu;

h) nhiệm vụ khác theo vẻ ngoài của phép tắc này với Điều lệ công ty.

Điều 177. Hội đồng thành viên

1. Toàn bộ thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng member bầu một thành viên hợp danh quản lý tịch Hội đồng thành viên, bên cạnh đó kiêm giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không tồn tại quy định khác.

2. Thành viên phù hợp danh tất cả quyền yêu thương cầu tập trung họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và quyết định công việc kinh doanh của công ty. Member yêu cầu triệu tập họp phải chuẩn bị nội dung, chương trình và tài liệu họp.

3. Hội đồng thành viên gồm quyền ra quyết định tất cả các bước kinh doanh của công ty. Nếu như Điều lệ công ty không hiện tượng thì quyết định những vấn đề dưới đây phải được ít nhất ba phần tứ tổng số thành viên thích hợp danh chấp thuận:

a) Phương hướng trở nên tân tiến công ty;

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

c) tiếp nhận thêm thành viên vừa lòng danh mới;

d) gật đầu đồng ý thành viên phù hợp danh rút khỏi doanh nghiệp hoặc ra quyết định khai trừ thành viên;

đ) Quyết định dự án công trình đầu tư;

e) quyết định việc vay và kêu gọi vốn dưới hình thức khác, giải ngân cho vay với giá trị bởi hoặc mập hơn 50% vốn điều lệ của công ty, trừ trường đúng theo Điều lệ công ty quy định một phần trăm khác cao hơn;

g) đưa ra quyết định mua, bán gia sản có giá chỉ trị bằng hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hòa hợp Điều lệ công ty quy định một xác suất khác cao hơn;

h) ra quyết định thông qua report tài chính hằng năm, tổng thể lợi nhuận, được chia và số lợi nhuận phân tách cho từng thành viên;

i) ra quyết định giải thể công ty.

4. Ra quyết định về các vấn đề khác không luật pháp tại khoản 3 Điều này được trải qua nếu được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên vừa lòng danh tán thành; tỷ lệ rõ ràng do Điều lệ doanh nghiệp quy định.

5. Quyền tham gia biểu quyết của thành viên góp vốn được thực hiện theo phương tiện của cơ chế này và Điều lệ công ty.

Điều 182. Hội đồng thành viên

1. Hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh quản lý tịch Hội đồng thành viên, bên cạnh đó kiêm giám đốc hoặc tgđ công ty trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác.

2. Thành viên vừa lòng danh tất cả quyền yêu cầu tập trung họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định quá trình kinh doanh của công ty. Thành viên yêu cầu triệu tập họp phải sẵn sàng nội dung, công tác và tài liệu họp.

3. Hội đồng thành viên gồm quyền đưa ra quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ doanh nghiệp không phương pháp thì quyết định các vấn đề dưới đây phải được tối thiểu ba phần bốn tổng số thành viên thích hợp danh tán thành:

a) Định hướng, chiến lược cách tân và phát triển công ty;

b) Sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ công ty;

c) chào đón thêm thành viên mới;

d) chấp thuận đồng ý thành viên vừa lòng danh rút khỏi doanh nghiệp hoặc quyết định khai trừ thành viên;

đ) Quyết định dự án đầu tư;

e) ra quyết định việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với cực hiếm từ 1/2 vốn điều lệ của công ty trở lên, trừ trường vừa lòng Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;

g) quyết định mua, bán gia sản có giá trị bởi hoặc lớn hơn vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ doanh nghiệp quy định một phần trăm khác cao hơn;

h) Thông qua report tài thiết yếu hằng năm, tổng số lợi nhuận được phân chia và số lợi nhuận phân tách cho từng thành viên;

i) quyết định giải thể; yêu mong phá sản công ty.

4. Quyết định về vấn đề khác không lao lý tại khoản 3 Điều này được trải qua nếu được tối thiểu hai phần cha tổng số thành viên thích hợp danh tán thành; tỷ lệ rõ ràng do Điều lệ công ty quy định.

5. Quyền gia nhập biểu quyết của thành viên góp vốn được triển khai theo vẻ ngoài của công cụ này và Điều lệ công ty.

Điều 178. Tập trung họp Hội đồng thành viên

1. Quản trị Hội đồng thành viên có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên khi xét thấy quan trọng hoặc theo yêu cầu của thành viên hòa hợp danh. Trường hợp quản trị Hội đồng member không tập trung họp theo yêu mong của thành viên hợp danh thì member đó tập trung họp Hội đồng thành viên.

2. Thông tin mời họp có thể bằng giấy mời, điện thoại, fax hoặc phương tiện đi lại điện tử khác. Thông tin mời họp yêu cầu nêu rõ mục đích, yêu ước và câu chữ họp, công tác và địa điểm họp, thương hiệu thành viên yêu thương cầu triệu tập họp.

Xem thêm: Bản Đồ Hành Chính 64 Tỉnh Thành Việt Nam Và 63 Tỉnh Thành Khổ Lớn

Các tài liệu trao đổi được thực hiện để quyết định các vấn đề vẻ ngoài tại khoản 3 Điều 177 của chế độ này đề nghị được gửi trước đến tất cả thành viên; thời hạn giữ hộ trước vì chưng Điều lệ doanh nghiệp quy định.

3. Chủ tịch Hội đồng member hoặc thành viên yêu cầu tập trung họp chủ tọa cuộc họp. Buổi họp của Hội đồng thành viên yêu cầu được ghi biên bản của công ty. Ngôn từ biên phiên bản phải có các nội dung đa số sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ cửa hàng trụ sở chính;

b) Mục đích, lịch trình và câu chữ họp;

c) Thời gian, địa điểm họp;

d) Họ, tên chủ tọa, member dự họp;

đ) những ý kiến của member dự họp;

e) những nghị quyết được thông qua, số thành viên tán thành và câu chữ cơ bạn dạng của những nghị quyết đó;

g) Họ, tên, chữ ký của những thành viên dự họp.

Điều 183. Triệu tập họp Hội đồng thành viên

1. Quản trị Hội đồng thành viên hoàn toàn có thể triệu tập họp Hội đồng thành viên lúc xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của thành viên hòa hợp danh. Ngôi trường hợp quản trị Hội đồng member không tập trung họp theo yêu mong của thành viên hợp danh thì thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên.

2. Thông báo mời họp Hội đồng thành viên có thể gửi bằng giấy mời, năng lượng điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc cách tiến hành khác bởi Điều lệ doanh nghiệp quy định. thông báo mời họp đề nghị nêu rõ mục đích, yêu mong và văn bản họp, lịch trình và địa điểm họp, tên thành viên yêu thương cầu tập trung họp.

Các tài liệu bàn luận được áp dụng để quyết định những vấn đề phương tiện tại khoản 3 Điều 182 của quy định này đề nghị được gởi trước đến toàn bộ thành viên; thời hạn gởi trước vì chưng Điều lệ công ty quy định.

3. Quản trị Hội đồng thành viên hoặc member yêu cầu tập trung họp chủ tọa cuộc họp. Cuộc họp Hội đồng thành viên nên được ghi biên bản, bao gồm các nội dung đa số sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

b) Thời gian, địa điểm họp;

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d) Họ, tên chủ tọa, thành viên dự họp;

đ) Ý con kiến của member dự họp;

e) Nghị quyết, đưa ra quyết định được thông qua, số thành viên tán thành, không tán thành, không có ý kiến và ngôn từ cơ bạn dạng của nghị quyết, ra quyết định đó;

g) Họ, tên, chữ ký của các thành viên dự họp.

Điều 179. Điều kinh nguyệt doanh của người sử dụng hợp danh

1. Những thành viên thích hợp danh có quyền thay mặt theo lao lý và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh mỗi ngày của công ty. đều hạn chế so với thành viên vừa lòng danh vào thực hiện quá trình kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ tất cả hiệu lực so với bên thứ cha khi tín đồ đó theo luồng thông tin có sẵn về hạn chế đó.

2. Vào điều hành chuyển động kinh doanh của công ty, thành viên thích hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh cai quản và điều hành và kiểm soát công ty.

Khi một số trong những hoặc tất cả thành viên phù hợp danh cùng tiến hành một số quá trình kinh doanh thì ra quyết định được trải qua theo cơ chế đa số.

Hoạt động do thành viên hợp danh tiến hành ngoài phạm vi chuyển động kinh doanh của công ty đều ko thuộc trách nhiệm của công ty, trừ ngôi trường hợp vận động đó vẫn được những thành viên còn lại chấp thuận.

3. Công ty có thể mở một hoặc một số trong những tài khoản trên ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định và hướng dẫn thành viên được ủy quyền gửi cùng rút chi phí từ các tài khoản đó.

4. Quản trị Hội đồng thành viên, người đứng đầu hoặc tổng giám đốc có những nhiệm vụ sau đây:

a) quản lý và điều hành quá trình kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hòa hợp danh;

b) tập trung và tổ chức triển khai họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa những thành viên đúng theo danh;

d) tổ chức triển khai sắp xếp, giữ giữ không thiếu thốn và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, hội chứng từ và các tài liệu khác của chúng ta theo mức sử dụng của pháp luật;

đ) Đại diện cho công ty trong dục tình với cơ sở nhà nước; thay mặt đại diện cho doanh nghiệp với tư bí quyết là bị đối kháng hoặc nguyên đơn trong số vụ kiện, tranh chấp thương mại dịch vụ hoặc những tranh chấp khác;

e) những nghĩa vụ khác vì Điều lệ doanh nghiệp quy định.

Điều 184. Điều hành kinh doanh của người sử dụng hợp danh

1. Các thành viên thích hợp danh là người đại diện thay mặt theo pháp luật của bạn và tổ chức điều hành chuyển động kinh doanh hằng ngày của công ty. Rất nhiều hạn chế đối với thành viên vừa lòng danh trong thực hiện quá trình kinh doanh hằng ngày của người sử dụng chỉ gồm hiệu lực đối với bên thứ bố khi tín đồ đó được biết thêm về tiêu giảm đó.

2. Trong điều hành chuyển động kinh doanh của công ty, thành viên đúng theo danh cắt cử nhau đảm nhiệm những chức danh quản lý và kiểm soát điều hành công ty.

Khi một trong những hoặc toàn bộ thành viên thích hợp danh cùng triển khai một số các bước kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số chấp thuận.

Hoạt động bởi thành viên đúng theo danh tiến hành ngoài phạm vi chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp đều ko thuộc nhiệm vụ của công ty, trừ trường hợp vận động đó đã được các thành viên sót lại chấp thuận.

3. Công ty có thể mở một hoặc một số trong những tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên hướng đẫn thành viên được ủy quyền gửi cùng rút tiền từ các tài khoản đó.

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, người có quyền lực cao hoặc tổng giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

a) làm chủ và điều hành quá trình kinh doanh hằng ngày của người tiêu dùng với tư cách là thành viên vừa lòng danh;

b) tập trung và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký kết nghị quyết, ra quyết định của Hội đồng thành viên;

c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên thích hợp danh;

d) tổ chức triển khai sắp xếp, giữ giữ không thiếu thốn và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, triệu chứng từ và các tài liệu khác của khách hàng theo phương tiện của pháp luật;

đ) Đại diện cho công ty với tư cách tình nhân cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan lại trước Trọng tài, Tòa án; đại diện thay mặt cho công ty triển khai quyền, nhiệm vụ khác theo phương pháp của pháp luật;

e) nghĩa vụ khác bởi vì Điều lệ doanh nghiệp quy định.

Điều 180. Ngừng tư cách thành viên phù hợp danh

1. Tư phương pháp thành viên hợp danh kết thúc trong các trường hòa hợp sau đây:

a) từ bỏ nguyện rút vốn khỏi công ty;

b) Đã chết, bị tand tuyên tía là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lượng hành vi dân sự;

c) Bị khai trừ khỏi công ty;

d) những trường hợp khác bởi Điều lệ công ty quy định.

2. Thành viên thích hợp danh gồm quyền rút vốn khỏi doanh nghiệp nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên hy vọng rút vốn khỏi doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bạn dạng yêu ước rút vốn chậm nhất 06 tháng trước thời gian ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm hoàn thành năm tài chủ yếu và report tài bao gồm của năm tài chính đó đã được thông qua.

3. Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong số trường thích hợp sau đây:

a) Không có công dụng góp vốn hoặc không góp vốn như đã khẳng định sau khi doanh nghiệp đã tất cả yêu cầu lần máy hai;

b) vi phạm quy định trên Điều 175 của giải pháp này;

c) Tiến hành công việc kinh doanh ko trung thực, không cảnh giác hoặc bao gồm hành vi không thích hợp khác khiến thiệt hại rất lớn đến lợi ích của công ty và các thành viên khác;

d) Không triển khai đúng những nghĩa vụ của thành viên hợp danh.

4. Trường hợp kết thúc tư phương pháp thành viên của thành viên bị tinh giảm hoặc bị mất năng lượng hành vi dân sự thì phần vốn góp của thành viên đó được hoàn trả công bằng và thỏa đáng.

5. Vào thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư biện pháp thành viên thích hợp danh theo dụng cụ tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới phụ trách bằng toàn thể tài sản của bản thân đối với các khoản nợ của doanh nghiệp đã tạo ra trước ngày kết thúc tư biện pháp thành viên.

6. Sau khi hoàn thành tư biện pháp thành viên, nếu tên của thành viên bị hoàn thành đã được thực hiện làm thành 1 phần hoặc tổng thể tên doanh nghiệp thì người đó hoặc fan thừa kế, người thay mặt đại diện theo điều khoản của họ tất cả quyền yêu mong công ty hoàn thành việc sử dụng tên đó.

Điều 185. Chấm dứt tư cách thành viên vừa lòng danh

1. Thành viên hòa hợp danh bị ngừng tư biện pháp trong trường hợp sau đây:

a) từ bỏ nguyện rút vốn ngoài công ty;

b) Chết, mất tích, bị tinh giảm hoặc mất năng lượng hành vi dân sự, có khó khăn trong dìm thức, cai quản hành vi;

c) Bị khai trừ ngoài công ty;

d) Chấp hành quyết phạt tù hãm hoặc bị tandtc cấm hành nghề hoặc làm quá trình nhất định theo cơ chế của pháp luật;

đ) Trường hòa hợp khác vì Điều lệ công ty quy định.

2. Thành viên phù hợp danh bao gồm quyền rút vốn khỏi doanh nghiệp nếu được Hội đồng member chấp thuận. Trường hợp này, thành viên mong mỏi rút vốn khỏi doanh nghiệp phải thông tin bằng văn bạn dạng yêu ước rút vốn muộn nhất là 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm ngừng năm tài bao gồm và report tài chính của năm tài chính này đã được thông qua.

3. Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi doanh nghiệp trong trường hợp sau đây:

a) Không có chức năng góp vốn hoặc ko góp vốn như đã khẳng định sau khi công ty đã gồm yêu ước lần máy hai;

b) phạm luật quy định trên Điều 180 của qui định này;

c) Tiến hành công việc kinh doanh không trung thực, không cẩn thận hoặc gồm hành vi không phù hợp khác khiến thiệt hại rất lớn đến công dụng của doanh nghiệp và thành viên khác;

d) Không tiến hành đúng nhiệm vụ của thành viên phù hợp danh.

4. Ngôi trường hợp chấm dứt tư cách thành viên của thành viên bị giảm bớt hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có trở ngại trong nhận thức, quản lý hành vi thì phần vốn góp của thành viên này được hoàn trả vô tư và thỏa đáng.

5. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày xong tư bí quyết thành viên vừa lòng danh theo công cụ tại những điểm a, c, d cùng đ khoản 1 Điều này thì người này vẫn phải liên đới phụ trách bằng toàn cục tài sản của chính mình đối với những khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày kết thúc tư phương pháp thành viên.

6. Sau khi chấm dứt tư biện pháp thành viên hợp danh, trường hợp tên của thành viên đó đã được áp dụng thành một trong những phần hoặc cục bộ tên doanh nghiệp thì fan đó hoặc tín đồ thừa kế, người thay mặt theo quy định của họ tất cả quyền yêu cầu công ty hoàn thành việc thực hiện tên đó.

Điều 181. đón nhận thành viên mới

1. Doanh nghiệp có thể đón nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc mừng đón thành viên mới của công ty phải được Hội đồng member chấp thuận.

2. Thành viên đúng theo danh hoặc thành viên góp vốn nên nộp đầy đủ số vốn cam đoan góp vào doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

3. Thành viên hòa hợp danh mới buộc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và những thành viên còn sót lại có thỏa thuận khác.

Điều 186. Mừng đón thành viên mới

1. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên vừa lòng danh hoặc thành viên góp vốn; việc mừng đón thành viên mới của chúng ta phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

2. Thành viên thích hợp danh hoặc member góp vốn nên nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

3. Thành viên phù hợp danh mới đề xuất cùng liên đới phụ trách bằng cục bộ tài sản của mình đối với những khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường phù hợp thành viên kia và những thành viên còn sót lại có thỏa thuận hợp tác khác.

Điều 182. Quyền và nghĩa vụ của member góp vốn

1. Member góp vốn có các quyền sau đây:

a) gia nhập họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng member về câu hỏi sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức triển khai lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ doanh nghiệp có tương quan trực tiếp đến quyền và nhiệm vụ của họ;

b) Được phân chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với phần trăm vốn góp vào vốn điều lệ của công ty;

c) Được cung cấp report tài chính hằng năm của công ty; gồm quyền yêu cầu chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên thích hợp danh hỗ trợ đầy đủ với trung thực các thông tin về tình hình và hiệu quả kinh doanh của công ty; lưu ý sổ kế toán, biên bản, vừa lòng đồng, giao dịch, hồ nước sơ cùng tài liệu khác của công ty;

d) ủy quyền phần vốn góp của bản thân tại công ty cho người khác;

đ) Nhân danh cá thể hoặc nhân danh tín đồ khác tiến hành marketing các ngành, nghề sale của công ty;

e) Định giành phần vốn góp của mình bằng cách để vượt kế, tặng kèm cho, chũm chấp, cầm cố và các vẻ ngoài khác theo công cụ của điều khoản và Điều lệ công ty; ngôi trường hợp bị tiêu diệt thì fan thừa kế sửa chữa thành viên vẫn chết đổi mới thành viên góp vốn của công ty;

g) Được chia một trong những phần giá trị gia sản còn lại của người sử dụng tương ứng với xác suất vốn góp vào vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

h) những quyền không giống theo luật pháp của nguyên lý này cùng Điều lệ công ty.

2. Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:

a) chịu trách nhiệm về các khoản nợ với nghĩa vụ gia sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam đoan góp;

b) ko được tham gia thống trị công ty, ko được tiến hành quá trình kinh doanh nhân danh công ty;

c) tuân hành Điều lệ, nội quy công ty và đưa ra quyết định của Hội đồng thành viên;

d) những nghĩa vụ khác theo biện pháp của vẻ ngoài này cùng Điều lệ công ty.

Điều 187. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

1. Member góp vốn bao gồm quyền sau đây:

a) tham gia họp, đàm đạo và biểu quyết tại Hội đồng member về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nhiệm vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức triển khai lại, giải thể công ty và ngôn từ khác của Điều lệ doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến quyền và nhiệm vụ của họ;

b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp vào vốn điều lệ của công ty;

c) Được cung cấp report tài thiết yếu hằng năm của công ty; gồm quyền yêu cầu quản trị Hội đồng thành viên, thành viên phù hợp danh cung ứng đầy đủ và trung thực tin tức về tình trạng và tác dụng kinh doanh của công ty; chú ý sổ kế toán, biên bản, phù hợp đồng, giao dịch, hồ nước sơ với tài liệu khác của công ty;

d) chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp của bản thân tại công ty cho tất cả những người khác;

đ) Nhân danh cá thể hoặc nhân danh tín đồ khác tiến hành sale ngành, nghề sale của công ty;

e) Định giành phần vốn góp của mình bằng cách để quá kế, khuyến mãi ngay cho, chũm chấp, cầm cố và các vẻ ngoài khác theo hình thức của lao lý và Điều lệ công ty; trường hợp bị tiêu diệt thì bạn thừa kế thay thế thành viên vẫn chết biến chuyển thành viên góp vốn của công ty;

g) Được chia một trong những phần giá trị gia tài còn lại của người tiêu dùng tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ doanh nghiệp khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản;

h) Quyền khác theo nguyên lý của khí cụ này với Điều lệ công ty.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Về Lựa Chọn Trật Tự Các Bộ Phận Trong Câu

2. Member góp vốn có nghĩa vụ sau đây:

a) phụ trách về những khoản nợ với nghĩa vụ gia sản khác của chúng ta trong phạm vi khoản đầu tư đã cam kết góp;

b) ko được tham gia cai quản công ty, không được tiến hành các bước kinh người kinh doanh danh công ty;

c) vâng lệnh Điều lệ công ty, nghị quyết và ra quyết định của Hội đồng thành viên;

d) nghĩa vụ khác theo luật pháp của dụng cụ này với Điều lệ công ty.

Muốn thay tên và được mở thêm chi nhánh của công ty hợp danh thì có nhu cầu các giấy tờ gì? Trình trường đoản cú thực hiện như thế nào?

Công ty vừa lòng danh bao gồm được biến hóa thành các loại hình doanh nghiệp khác tuyệt không? trường hợp được thì chuyển đổi thành mô hình nào?