Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

     

Kiến thức tiếng Anh nghỉ ngơi bậc Trung học cơ sở được xem là những kiến thức và kỹ năng vô cùng đề xuất thiết, không chỉ được áp dụng nhiều trong đời sống mỗi ngày mà còn là gốc rễ cho những kỹ năng cao hơn ở cấp cho Trung học rộng lớn hay Đại học. Vào đó, phần kiến thức giờ đồng hồ Anh lớp 7 chắc rằng là trong những đơn vị loài kiến thức đặc trưng nhất và cũng khó thâu tóm nhất. Nội dung bài viết này xin đưa ra một vài đề ôn tập để các em có thể ghi nhớ với củng cụ lại những kỹ năng và kiến thức đã học của mình.

Bạn đang xem: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc


1. Cầm tắt kiến thức và kỹ năng tiếng Anh lớp 7

Từ căn cơ kiến thức giờ đồng hồ Anh lớp 6, ngữ pháp giờ Anh lớp 7 tiếp tục được nâng cấp hơn cùng giúp học viên từng bước làm quen thuộc với những kiến thức đặc biệt như sau:

Câu cảm thán với What với How

What + (a/an) + Adj + danh tự đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh từ không đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi ban đầu bằng từ nhằm hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much.Câu so sánh

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than

So sánh rộng nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est

S + be/ V + the most + Adj/ Adv

Câu đề nghị: Lets V, What about/ How about Ving, Why dont we VCác giới từ chỉ vị trí chốn, thời gian, phương tiện đi lại.Các thì

Hiện tại đơn: mô tả một kiến thức hoặc một thực sự hiển nhiên.

S + V/ V_s/ V_es

Hiện trên tiếp diễn: diễn đạt hành động đang xẩy ra tại thời gian nói.

S + am/ is/ are + Ving

Quá khứ đơn: diễn tả hành hễ đã xảy ra và hoàn thành trong quá khứ.

S + V_ed/ P2

Tương lai đơn: diễn tả một hành động hoặc một kế hoạch có thể xảy ra trong tương lai.

S + will + V

Động trường đoản cú tình thái

May, Might: mô tả hành động rất có thể xảy ra.

Can, Cant: mô tả khả năng ở bây giờ hoặc tương lai (có thể xảy ra hoặc dự đoán), sự xin phép và cho phép, lời yêu thương cầu, đề xuất hoặc gợi ý.

Could, Couldnt: miêu tả khả năng trong quá khứ, khả năng hoàn toàn có thể xảy ra (không chắc chắn bằng Can), sự xin phép (lễ phép và trịnh trọng hơn Can), lời yêu cầu, đề xuất hoặc lưu ý lịch sự.

Would, Wouldnt: là vượt khứ của will, dùng để miêu tả lời yêu cầu, đề nghị lịch sự hoặc thói quen trong thừa khứ.

Should, Shouldnt: miêu tả lời khuyên, lời đề nghị.

Ought to, Ought not to: biểu đạt lời răn dạy (sắc thái mạnh khỏe hơn Should) hoặc sự hy vọng đợi.

Must, Mustnt: mô tả sự quan trọng bắt buộc, lời khuyên, thiết yếu được nhấn mạnh vấn đề hoặc sự suy luận hợp lý, vững chắc chắn.

Have to, Dont have to: Have to diễn đạt sự đề nghị thiết, nên do nội quy, mệnh lệnh, quy định. Dont have to lớn chỉ sự không phải thiết.

2. Một số đề ôn tập giờ Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới từ thích hợp hợp

Do you go school foot or bike?My house is Le Loi Street and her house is 9 Le Lai Street.We are living our parents Quang ngai town.Im class 7A Binh Chau school.The books the table are English.Nam sits two school girls.Dictionaries are the shelves the left the room.She is interested literature, but we are fond Math.My birthday is May first.Is Lans birthday March?
*

Bài 2: chia dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

It (rain).. Heavily now. You should (stay).. At trang chủ and (read).. Books.What are you (do).. At the moment? I (write).. An essay.Where Lan and Ba (go).. Tomorrow? They (visit).. The museum.You (have).. Geography next Friday.What about (play).. A trò chơi of chess?It takes her 10 minutes (make).. This toy.She (be).. Ten on her next birthday.I (meet).. You soon.Why dont we (hold).. A party.Lets (go).. Camping.They (practise).. Playing the guitar in the music room now.We shouldnt (waste).. Water.Id lượt thích (drink).. Some orange juice.Hoa usually (do).. Aerobics early in the morning.Would you like (come).. To lớn my house for lunch?

Bài 3: Chọn lời giải đúng

Her new school is different her old school.

A. Of B. With C. From D. At

is it from your house to lớn the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? ..

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works a hospital. He takes care patients.

A. In / for B. In / of C. At / for D. For / of

What does your father do?

A. Hes farmer. B. He does a farmer. C. Hes a farmer.

His car is the shop.

A. Front of B. Behind C. Next D. Near to

Do you work hours than Hoa?

A. Few B. Less C. Lesser D. Fewer

She works six days week.

A. In B. For C. A D. The

Bài 4: thu xếp lại những câu bên dưới đây

always / school / time / we / to / go / on.

.

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

.

not / American / uniforms / bởi vì / usually / school / wear / students.

.

10:00 / at / Wednesday / Science / phái nam / on / has.

.

interesting / I / because / Math / it / lượt thích / is.

.

like / what / does / subject / best / Tom?

.

you / work / khổng lồ / want / we / with.

.

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

.


is / interested / Mai / experiments / doing / in.

.

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

.

Bài 5: Viết câu hỏi cho đa số câu trả lời sau

.

Its about 200 meters from my school to the post office.

.

The dictionary is 200,000 dong.

.

Id like some local stamps và a phone card.

.

Tim is my pen pal in England.

.

Mr. Viet is a farmer.

.

Lan often goes khổng lồ the library in her free time.

.

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

.

I go to lớn the movies twice a month.

Đề 2: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 7

Bài 1: Điền một từ thích hợp vào khu vực trống để dứt đoạn văn sau

Minh is my new classmate. Hes now staying (1) his brother in Ha Noi, but hes (2) Bac Giang Town and his parents still (3) there.

Minhs brothers house is smaller (4) his house in Bac Giang, & it is on Xuan Thuy Street. It (5) in the center of Ha Noi, so (6) is about 8 kilometers from his new house (7) school. Every day, Minh goes to lớn school (8) bike. Minh is unhappy because he doesnt (9) many friends in Ha Noi. He also (10) his parents and his friends in Bac Giang.

Bài 2: thực hiện từ nhắc nhở để viết thành câu trả chỉnh

beautiful / little / girl!

.

History / be / interesting / important / subject.

.

Nga / lượt thích / listen / music / after / school.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Và Công Thức Cách Tính Chu Vi Tứ Giác, Công Thức Tính Chu Vi Hình Tứ Giác

.

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

.

Why / people / think / students / have / casy life?

.

Bài 3: Viết lại câu sử dụng từ gợi ý

What about going khổng lồ the movies?

Why .

Where does she live?

What .

What do you do?

What .

The dress is very old.

What .!

What subject does Mary lượt thích best?

What is ..

How much is the hat?

How much does .?

How old is your sister?

What .?

Lan is taller than Hoa.

Hoa is .

Nam works more hours than Lan.

Lan works .

We have a two-month summer vacation.

Our summer vacation lasts..

Bài 4: tìm lỗi sai với sửa lại

What time the concert will start?

.

I see you at 8 tomorrow morning. Dont be late.

.

How long will the play last? Till nine or half and past nine.

.

What is your date of birth? November twentieth.

.

Are you lượt thích your school? Yes, its very beautiful.

.

Bài 5: chia dạng đúng của các từ trong ngoặc

This dress is the .. Of three dresses. (expensive)He has .. Money than his wife. (much)Summer holiday is .. Than tet holiday. Its the .. Holiday. (long)Tom is.. Than Peter (intelligent)My father drinks .. Beer than his friends. (little)She works .. Hours than any workers. (many)Your watch is .. Than my watch. (good)Nam is .. In his class. (tall)Ho bỏ ra Minh city is .. Than Ha Noi. ( big )Winter is .. Season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: chọn từ bao gồm âm gạch men chân khác với hầu như từ còn lại

A. Magazine B. Mathematics C. Manage D. WatchA. Material B. Familiar C. Magazine D. WantA. Brush B. uncle C. uniform D. BusA. Orange B. Wake C. Way D. WasteA. Good B. Too C. Tooth D. TwoA. Lovely B. Mother C. Money D. MostA. Car B. Far C. Start D. WaterA. Talk B. Take C. Walk D. What

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Dont worry. You will have lot of friends.

.

I live with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

.

How old will he be in his next birthday?

.

I classes start at seven oclock.

.

This is a girl nice.

.


Bài 3: Điền từ thích hợp để kết thúc câu

Talking is common way of relaxing.Children should lớn bed early .dont you come to lớn my house? Ok.Lets go.What about Ha Long cất cánh ?Would you lượt thích badminton ?I want a new bike.does Nga have Math? On Tuesday và FridayHe looks different his father.Mai learns to lớn use a computer.Children shouldnt beer.

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng

The summer vacation for almost three months.

A. Longs B. Lasts C. Is

My sister loves stamps.

A. Collect B. To collect C. Collecting

3. I come & see you sometime.

A. Will B. Am C. Dont

My brother likes watching soccer. -.

A. I like, too B. So like C. I am, too

Mr. Tuan has days off than Mr. Jones.

A. Many B. Less C. Fewer

Jane is beautiful than her sister.

A. More B. The most C. Fewer

Thanh helps children lớn learn. She is a

A. Doctor B. Musician C. Teacher

Which Vietnamese vacation is ?

A. The longest B. Long C. Longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. Hes a

A. Shop assistant B. Mechanic C. Farmer

At recess, activity is talking.

A. More popular B. Most popular C. The most popular

This book is interesting of the three.

A. Most B. The most C. More

Every morning, I wake up and have my

A. Dinner B. Lunch C. Breakfast

Do Vietnamese students have more vacations than American ?

A. Students B. Vacations C. Farmers

a look at this picture.

A. Take B. Give C. Do

Hurry or youll be late school.

A. With B. For C. At

Bài 5: chia dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

Could you (show).. Me the way to lớn the bus stop?Lan and Hoa (go).. To the post office now.He (phone).. His parents three or four times a week.Hoa needs (buy).. A phone card.I (mail).. This letter tomorrow.

Hi vọng rất nhiều đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cấp cho trên đây đang giúp chúng ta học sinh trau dồi thêm con kiến thức của chính mình để đầy niềm tin hơn trong việc học giờ đồng hồ Anh cũng tương tự trong các kì thi. Chúc chúng ta học tốt!

Đáp án chi tiết

Đề 1

Bài 1: 1. On by 6. Between

2. On at 7. On to lớn of

3. With in 8. In of

4. In at 9. On

5. On- in 10. In

Bài 2: 1. Is raining stay read 9. Hold

2. Aredoing am writing 10. Go

3. Willgo will visit 11. Are practising

4. Will have 12. Waste

5. Playing 13. To lớn drink

6. Khổng lồ make 14. Does

7. Will be 15. Khổng lồ come

8. Will meet

Bài 3: 1-C 2-C 3-B 4-B 5-C 6-B 7-D 8-C

Bài 4: 1. We always go to school on time.

2. How many hours a week does he often work?

3. American students bởi vì not usually wear school uniforms.

4. Phái nam has Science at 10:00 on Wednesday.

5. I like Math because it is interesting.

6. What subject does Tom lượt thích best?

7. We want to lớn work with you.

8. Excuse me! Is there a post office near here?

9. Mai is interested in doing experiments.

10. Huong will be twelve on Saturday, November 20th.

Bài 5: 1. How far is it from your school to the post office?


2. How much is the dictionary?

3. What would you like?

4. Who is Tom?

5. What does Mr. Viet do?

6. What does Lan often bởi vì in her miễn phí time?

7. What is your mother doing in the kitchen at the moment?

8. How often vày you go to the movies?

Đề 2

Bài 1: 1. With 2. From 3. Live 4. Than 5. Is

6. It 7. To 8. By 9. Have 10. Misses

Bài 2: 1. What a beautiful little girl!

2. History is an interesting and important subject.

3. Nga likes listening khổng lồ music after school.

4. It takes 15 minutes to lớn walk lớn the zoo.

5. Why vày people think that students have an easy life?

Bài 3: 1. Why dont we go to lớn the movies?

2. What is his address?

3. What is your job?

4. What an old dress!

5. What is Marys favorite subject?

6. How much does the hat cost?

7. What is your sisters age?

8. Hoa is shorter than Lan. / Hoa is not as tall as Lan.

9. Lan works fewer hours than Nam.

Xem thêm: Trích Dẫn Hay Về Giáng Sinh, Trích Dẫn Giáng Sinh Hay Nhất

10. Our summer vacation lasts for two months.

Bài 4: 1. The concert will => will the concert

2. See => will see

3. Half and past => half past

4. Twentieth => the twentieth

5. Are => Do

Bài 5: 1. Most expensive 6. More

2. More 7. Better

3. Longer longest 8. The tallest

4. More intelligent 9. Bigger

5. Less 10. The coldest

Đề 3

Bài 1: 1-D 2-D 3-C 4-A 5-A 6-D 7-D 8-B

Bài 2: 1. Lot => lots

2. On => at

3. In => on

4. Classes start => start classes

5. Girl nice => nice girl

Bài 3: 1. A 2. Go 3. Why 4. Visiting 5. Lớn play

6. To lớn buy 7. When 8. From 9. How 10. Drink

Bài 4: 1-B 2-C 3-A 4-A 5-C 6-A 7-C 8-A

9-B 10-C 11-B 12-C 13-A 14-A 15-B

Bài 5: 1. Show 2. Are going 3. Phones 4. To lớn buy 5. Will mail

Bài tập Câu tường thuật, câu loại gián tiếpBài tập so sánh kép trong tiếng AnhMột số bài xích tập giờ Anh lớp 6 (có đáp án chi tiết)

Video liên quan