Biểu thức nào sau đây không đúng

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Đặt vào nhị đầu đoạn mạch có điện trở R một điện áp không đổi U thì cường độ chiếc điện trong mạch là I. Biểu thức nào sau đó là đúng?

A. I = U R

B.

Bạn đang xem: Biểu thức nào sau đây không đúng

I = UR.

C. R = UI.

D. U = I R


*

Một bếp từ có năng lượng điện trở R được mắc vào hiệu điện gắng U thì chiếc điện qua nó tất cả cường độ I. Lúc đó năng suất của nhà bếp là p Biểu thức nào tiếp sau đây xác định phường không đúng?

A. Phường = U 2 R

B. Phường = U 2 R

C. P = I 2 R

D. Phường = U I


Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C cùng cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Điện áp nhị đầu mạch i = I 2 cos ω t . Biểu thức nào sau đây về tính năng suất tiêu thụ của đoạn mạch là không đúng?

A. Phường = U I cos φ

B. P. = I 2 R

C.  p. = U 2 R cos 2 φ

D. p = U 2 R cos φ


Khi đặt một hiệu điện núm U vào nhị đầu một điện trở R thì loại điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu hiện định pháp luật Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I


Chọn B

Định chính sách Ôm

Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu điện nỗ lực đặt vào nhị đầu dây cùng tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

Công thức: 

*
(trong đó: U là hiệu điện nuốm đặt vào nhị đầu dây, R là điện trở dây dẫn, I là cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn).


Cho đoạn mạch có điện trở thuần R, tụ năng lượng điện C với cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Điện áp nhì đầu mạch u = U 2 cos(ωt + φ) và chiếc điện trong mạch i = I 2 cosωt. Biểu thức nào tiếp sau đây về tính hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là không đúng?

A. Phường = U 2 cos 2 φ R

B. P = U 2 cosφ R

C. phường = RI2.

Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Lý 12 Theo Chuyên Đề Và Dạng, Lý Thuyết Vật Lý 12 Theo Chuyên Đề Và Dạng

D. P = UIcosφ.


Câu 1: khi để một hiệu điện cầm cố U vào nhị đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó bao gồm cường độ là I. Hệ thức nào bên dưới đây thể hiện định cơ chế ôm.

A. R=U/I B. I=U/R C. I=R/U D. U=I/R


Xét đoạn mạch tất cả hai điện trở R1 với R2 mắc song song cùng với nhau. Bí quyết nào sau đây là đúng : R = R1 + R2A. I = I1 = I2I = I1 + I2U = U1 + U2


Một bếp điện có điện trở R được mắc vào hiệu điện nỗ lực U thì cái điện chạy qua nó tất cả cường độ I. Khi đó hiệu suất của phòng bếp là p. Công thức tính p nào dưới đây không đúng?

A. Phường = U 2 R

B.  phường = U 2 / R

C. P. = I 2 R

D. Phường = U I


Chọn A.  p = U 2 R vì công suất tiêu thụ năng lượng điện năng phường = U I = I 2 R = U 2 / R nên  p. = U 2 R là công thức không đúng.


Cho I = ∫ 1 e ln x x ln x + 2 2 d x có công dụng I = lna + b với a>0; b ∈ R. Xác minh nào sau đây đúng?

A. 2ab = - 1

B. 2ab = 1

C. - b + ln 3 2 a = - 1 3

D.

Xem thêm: Soạn Tục Ngữ Về Thiên Nhiên Và Sản Xuất, Please Wait

  - b + ln 3 2 a = 1 3


Cho hai hàm số y = f(x), y = g(x), số thực k ∈ R  là các hàm số khả tích trên a ; b ⊂ R cùng c ∈ a ; b . Lúc ấy biểu thức nào sau đấy là biểu thức sai.