STAR

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Star

*

*

*

Bài 1: cân nặng bằng các phản ứng hoá học tập sau

1.FeO + O2 " Fe2O3

2.FexO­y + O2 " Fe2O3

3.Al + HCl " AlCl3 + H2

5.Al(OH)3 + HNO3 " Al(NO3)3 + H2O

6. Al + H2SO4 " Al2(SO4)3 + H2

7.C4H10 + O2 " CO2 + H2O

8. KMnO4 " K2MnO4 + MnO2 + O2

9.Cu(NO3)2  " CuO + NO2 + O2

10.M2Ox + HNO3 " M(NO3)x + H2O

11.Mg(OH)2 + HNO3 " Mg(NO3)2 + H2O

12.KClO3 " KCl + O2 

13.CH4 + O2 " CO2 + H2O

14.Fe2O3 + H2 " FexOy + H2O

15.Fe3O4 + HCl " FeCl2 + FeCl3 + H2O

16.A2Ox + H2 " A + H2O

17.A2Ox + H2 " AO + H2O 

18.A2Ox + H2 " AxOy + H2O

19.AxOy + H2 " AnOm + H2O

Bài 2. Nhôm oxit (Al2O3) là thành phần thiết yếu của quặng boxit, còn lại là tạp chất . Năng lượng điện phân lạnh chảy 127,5 gam quặng boxit theo làm phản ứng :

Al2O3 Al + O2.

Thu được 54 gam Al (nhôm) và 48 gam O2 (khí oxi)

a.Tính khối l­ượng Al2O3 (Nhôm oxit) sẽ phản ứng?

b.Tính tỉ lệ xác suất về khối l­ượng của Nhôm oxit tất cả trong quặng boxit?

Giúp em với ạ,không đề nghị làm hết bài xích 1 cũng được ạ,em cảm ơn ạ


Lớp 8 chất hóa học
1
0
Gửi bỏ

Nên chia ra cho dễ chú ý em nhé


Đúng 0

comment (1)
AL2(SO4)3+H2O ">

Cân thông qua số nguyên tử từng nguyên tố ở 2 vế phương trình

AL(OH)3+H2SO4 ->AL2(SO4)3+H2O

 


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi bỏ

2(Al(OH)3+3(H2SO4)->Al2(SO4)+6(H2O)


Đúng 0

comment (0)

Bài 1:

1.FeO + O2 → Fe2O3

2.FexO­y + O2 → Fe2O3

3.Al + HCl → AlCl3 + H2

4.Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

5.Al(OH)3 + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O

6. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2

7.C4H10 + O2 → CO2 + H2O

8. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

9.Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2

10.M2Ox + HNO3 → M(NO3)x + H2O

11.Mg(OH)2 + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

12.KClO3 → KCl + O2 

13.CH4 + O2 → CO2 + H2O

14.Fe2O3 + H2 → FexOy + H2O

15.Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

16.A2Ox + H2 → A + H2O

17.A2Ox + H2 → AO + H2O 

18.A2Ox + H2 → AxOy + H2O

19.AxOy + H2 → AnOm + H2O


Lớp 8 chất hóa học
3
0
Gửi hủy

1.2FeO + (dfrac12)O2 → Fe2O3

2.2FexO­y + (dfrac3x-2y2) O2 → xFe2O3

3.2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

4.Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

5.Al(OH)3 + 3HNO3 → Al(NO3)3 + 3H2O


Đúng 2

phản hồi (0)

6. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

7.2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O

8. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

9.2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

10.M2Ox + 2xHNO3 → 2M(NO3)x + xH2O


Đúng 2
comment (0)

11.Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O

12.KClO3 → KCl + (dfrac32)O2 

13.CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

14.xFe2O3 + (3x-2y)H2 → 2FexOy + (3x-2y)H2O

15.Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O


Đúng 2
bình luận (0)

Cân bằng những PTHH sau: 

1) p. + O2 −−→ P2O5

2) Ca(OH)2 + CO2 −−→ CaCO3 ↓ + H2O

3) K + H2O −−→ KOH + H2 ↑

4) fe + HCl −−→ FeCl2 + H2 ↑

5) Al + H2SO4 −−→ Al2(SO4)3 + H2 ↑

6) fe + S −−→ FeS

7) Al(OH)3 −−→ Al2O3 + H2O

8) HgO −−→ Hg + O2 ↑

9) CuCl2 + KOH −−→ Cu(OH)2 ↓ + KCl

10) Cu(OH)2 −−→ CuO + H2O


Lớp 8 chất hóa học
2
0
Gửi hủy

(4P+5O_2 ightarrowleft(t^o ight)2P_2O_5\ Caleft(OH ight)_2+CO_2 ightarrow CaCO_3downarrow+H_2O\ 2K+2H_2O ightarrow2KOH+H_2uparrow\ Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2uparrow\ 2Al+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2uparrow\ Fe+S ightarrowleft(t^o ight)FeS\ 2Alleft(OH ight)_3 ightarrowleft(t^o ight)Al_2O_3+3H_2O\ 2HgO ightarrowleft(450^oC-500^oC ight)2Hg+O_2uparrow\ CuCl_2+2KOH ightarrow Culeft(OH ight)_2downarrow+2KCl\ Culeft(OH ight)_2 ightarrowleft(t^o ight)CuO+H_2O)


Đúng 3

bình luận (0)

1. `4P + 5O_2 -> 2P_2O_5`

2.`Ca(OH)_2 + CO_2 -> CaCO_3 downarrow + H_2O`

3. `2K +2 H_2O -> 2KOH + H_2 uparrow`

4. `Fe + 2HCl -> FeCl_2 + H_2 uparrow`

5. `2Al + 3H_2SO_4 -> Al_2(SO_4)_3 + 3H_2 uparrow`

6. `Fe + S -> FeS`

7. `2Al(OH)_3 -> Al_2O_3 + 3H_2O`

8. `2HgO -> 2Hg + O_2 uparrow`

9. `CuCl_2 + 2KOH -> Cu(OH)_2downarrow + 2KCl`

10. `Cu(OH)_2 ->CuO + H_2O`

 


Đúng 0
bình luận (0)

Cân bằng những PTHH sau:11) SO2 + O2  SO3 12) N2O5 + H2O  HNO313) Al2(SO4)3 + AgNO3  Al(NO3)3 + Ag2SO414) Al2 (SO4)3 + NaOH  Al(OH)3 + Na2SO415) CaO + CO2  CaCO3 16) CaO + H2O  Ca(OH)217) CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2 18) na + H3PO4  Na2HPO4 + H219) na + H3PO4  Na3PO4 + H220) na + H3PO4  NaH2PO4 + H221) C2H2 + O2  CO2 + H2O22) C4H10 + O2  CO2 + H2O23) C2H2 + Br2  C2H2Br424) C6H5OH + mãng cầu  C6H5ONa + H225) Al + CuCl2  AlCl3 + Cu26) Ca(OH)2 + HBr  CaBr2 + H2O27) Ca(OH)2 + HCl  CaCl2 + H2O28) Ca(OH)2 + H2SO4  CaSO4 + H2O29) Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3 + NaOH30) Na2S + H2SO4  Na2SO4 + H2S31) Na2S + HCl  NaCl + H2S32) K3PO4 + Mg(OH)2  KOH + Mg3 (PO4)233) Mg + HCl  MgCl2 + H2 34) fe + H2SO4  FeSO4 + H235) Al(OH)3 + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2O36) Al(OH)3 + HCl  AlCl3 + H2O37) KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O238) MnO2 + HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O 39) KNO3  KNO2 + O240) Ba(NO3)2 + H2SO4  BaSO4 + HNOGiúp mik với ạ


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi diệt

Mik ko đọc đề lắm, bn viết dễ nắm bắt hơn đi


Đúng 0Xem thêm: Tiếng A Closer Look 2 A Closer Look 2, A Closer Look 2 Unit 1: Local Environment

comment (0)
+CaO ++ +CO22.+MgCl2 ++KOH+→+Mg(OH)2 ++KCl3.+Cu(OH)2 ++HCl+→+CuCl2 ++H2O4.+P2O5 ++ +H2O +----> +H3PO45.+P+++O2 →+P2O5...">

Cân bằng những phương trình bội nghịch ứng chất hóa học 1. CaCO3 ----> CaO + CO2

2. MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl3. Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O4. P2O5 + H2O ----> H3PO45. Phường + O2 → P2O56. Al + H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + H2 7. Zn + HCl ----> ZnCl2 + H2

8. N2 + O2 → NO

9. NO + O2 → NO210.NO2 + O2 + H2O → HNO3

 


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
3
0
gửi Hủy

 

1. CaCO3 --to--> CaO + CO2

2. MgCl2 +2 KOH → Mg(OH)2 +2 KCl3. Cu(OH)2 +2 HCl → CuCl2 + 2H2O4. P2O5 + 3H2O ----> 2 H3PO45. 4P +5 O2 to→ 2P2O56. 2Al + 3 H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 3H2 7. Zn + 2 HCl ----> ZnCl2 + H2

8. N2 + O2 to→ 2NO

9. 2NO + O2 to→ 2NO210.4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3


Đúng 3

bình luận (0)

1. CaCO3 ----> CaO + CO2

2. MgCl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl

3. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

4. P2O5 + 3H2O ----> 2H3PO4

5. 4P + 5O2 → 2P2O5

6. 2Al + 3H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 3H2

7. Zn + 2HCl ----> ZnCl2 + H2

8. N2 + O2 → 2NO

9. 2NO + O2 → 2NO2

10.4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3


Đúng 1
comment (0)

(CaCO_3underrightarrowt^oCaO+CO_2uparrow\ MgCl_2+2KOH ightarrow Mgleft(OH ight)_2downarrow+KCl\ Culeft(OH ight)_2+2HCl ightarrow CuCl_2+2H_2O\ P_2O_5+3H_2O ightarrow2H_3PO_4\ 4P+5O_2underrightarrowt^o2P_2O_5\ 2Al+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2uparrow\ Zn+2HCl ightarrow ZnCl_2+H_2uparrow\ N_2+O_2underrightarrowt^o2NOuparrow\ 2NO+O_2underrightarrowt^o2NO_2uparrow\ 4NO_2+O_2+2H_2O ightarrow4HNO_3)


Đúng 1
comment (0)
+K2SO4+++Al(OH)3">

CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC BẰNG ELECTRONKOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3


Lớp 10 Hóa học chủ đề 3: Xác định thông số kỹ thuật electron nguyên tử
2
1
giữ hộ Hủy

có đổi khác số oxh đâu mà dùng electron đc :)


Đúng 1

phản hồi (1)

?????


Đúng 1
bình luận (0)

Cho 7.8 gam Al(OH)3 tính năng vừa đầy đủ vơí H2SO4 sau bội phản ứng nhận được Al2(SO4)3 với H2O. Tính trọng lượng H2SO4? Tính khối lượng của Al2(SO4)3 tạo nên thành sau phản ứng?


Lớp 8 Hóa học bài bác 21: Tính theo cách làm hóa học tập
1
0
Gửi bỏ

PTHH: (2Alleft(OH ight)_3+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+6H_2O)

Ta có: (n_Alleft(OH ight)_3=dfrac7,878=0,1left(mol ight))

(Rightarrowleft{eginmatrixn_H_2SO_4=0,15mol\n_Al_2left(SO_4 ight)_3=0,05molendmatrix ight.) (Rightarrowleft{eginmatrixm_H_2SO_4=0,15cdot98=14,7left(g ight)\m_Al_2left(SO_4 ight)_3=0,05cdot342=17,1left(g ight)endmatrix ight.)


Đúng 2

comment (0)
+Al2(SO4)3+++H2CH4+++?+->+CO2+++H2O?+++?+->+Fe3O4Fe+++?+->+FeCl3?+++?+->FeS?+++Fe(SO4)3+->+Fe(OH)3+++BaSO4">

Điền vào lốt ? rồi cân bằng PTHH:

? + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2

CH4 + ? -> CO2 + H2O

? + ? -> Fe3O4

Fe + ? -> FeCl3

? + ? ->FeS

? + Fe(SO4)3 -> Fe(OH)3 + BaSO4


Lớp 8 Hóa học bài 16: Phương trình hóa học
3
0
Gửi diệt

2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

3Fe + 2O2 -> Fe3O4

2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3

Fe + S -> FeS

3Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 -> 2Fe(OH)3 + 3BaSO4


Đúng 0

bình luận (0)

2. CH4 + 2O2 =(nhiệt)=> CO2 + 2H2O

3. 3Fe + 2O2 =(nhiệt)=> Fe3O4

4. 2Fe + 3Cl2 =(nhiệt)=> 2FeCl3

5. Sắt + S =(nhiệt)=> FeS


Đúng 0
bình luận (0)

Al2+ 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

CH4+ 2O2 -> CO2+ 2H2O

Fe3 +2O2-> Fe3O4

Fe+S->FeS

 

 


Đúng 0
comment (0)


Xem thêm: Bài 7: Những Nét Chung Về Xã Hội Phong Kiến, Lý Thuyết Sử 7: Bài 7

olm.vn hoặc hdtho
sonxe259.vn